Biuletyn Informacji Publicznej

Praca, praktyki, staże

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rozporządzeniem Rodo informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej–Gliwice Sp. z o.o.    44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135,    numer KRS 0000061254,   Nr Regon 272857793
 1. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem
  e-mail: iodo@pec.gliwice.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo w celu zawarcia umowy o pracę lub innej umowy o osobiste świadczenie usług na rzecz administratora,
 2. art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo tj. Pani/Pana dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia przyszłych, lecz w okresie nie dłuższym niż 2 lata, procesów rekrutacji w zakresie zatrudnienia, praktyk, staży, wolontariatu, itp.,
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo w celu wypełnienia określonego przepisem prawa obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 1. do końca procesu rekrutacji – w przypadku przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo
 2. do czasu odwołania zgody, w razie jej nie odwołania, przez okres 2 lat, w przypadku przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo,
 3. niezbędny do wypełnienia określonego przepisem prawa obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo,
 4. niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo,
 5. niezbędny do obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń związanych z rekrutacją.
 1.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zakresie przetwarzania na podstawie:  
 1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo, tj. w celu zawarcia umowy o pracę lub innej umowy o osobiste świadczenie usług na rzecz administratora jest wymogiem umownym i warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 2. art. 6 ust. 1 lit. a) Rodo tj. Pani/Pana dobrowolnej zgody,
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo jest obowiązkiem ustawowym,
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo jest obowiązkiem ustawowym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Brak wpisów do wyświetlenia.