Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2272,684
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2272,684 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Sprzedaż

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

tel. /32/335-01-06, office@pec.qliwice.pl  www.pec.gliwice.pl  

OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony odbywający się w drodze licytacji
na SPRZEDAŻ MASZYN ROBOCZYCH

Nr postępowania

licytacyjnego

Nazwa

Nr rejestracyjny

Rok prod.

Stan licznika mth*

Cena wywoławcza

brutto zł

 

Postąpienie

1

Ciągnik rolniczy Zetor Proxima 6441, 4156 cm3, 45 kW, napęd 4x4

SG 1286

2006

3 487

33 726,00

1000

2

Koparko-ładowarka HSW 9.30, 3900 cm3, 75 kW

Nie dotyczy

2003

5 335

68 786,00

1000

*stan licznika na dzień 13.05.2024 r. / może ulec zmianie do dnia licytacji/.     

Wylicytowana cena jest ceną brutto

Na każdą sprzedawaną maszynę roboczą odbędzie się osobne postępowanie licytacyjne.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca  2024 r. o godz. 12:00

Opis techniczny wraz z dokumentacją fotograficzną są dostępne na stronie internetowej   www.pec.qliwice.pl  w zakładce SPRZEDAŻ.

Osoby do kontaktu  w godz. 700 -1500

 • Krzysztof Rudnik tel. 32/335 01 51, 504 296 362
 • Jan Malcherek tel. 32/335 01 60, 505 062 984
 • Renata Uramowska-Słuszniak tel. 32/335 01 04 w spawach formalnych    

Maszyny robocze  będą udostępnione do oglądania  w dniach  od 10 do 11 czerwca  2024 r.

w godz. 800  do 1400 oraz w dniu licytacji do godz. 1100

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. dokonanie wpłaty wadium w wysokości:
 • Postępowanie nr 1 - wpłata  kwoty 3 376,00 zł  
 • Postępowanie nr 2 - wpłata kwoty  6 878,00 zł
 • na konto Bank Polska Kasa Opieki SA nr konta 96 1240 3464 1111 0011 1108 5137 do dnia 11.06.2024 r.

Na przelewie należy  wpisać adnotacje „ Postępowanie licytacyjne nr …. " 

 1. przedłożenie Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości uczestnika przetargu, pisemnej informacji o numerze konta bankowego na które należy dokonać zwrotu wadium, aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego wyciągu z KRS (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą), a w przypadku przedstawicieli firm nieposiadających upoważnienia wynikającego z dokumentów rejestrowych lub umowy spółki cywilnej odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Z wygrywającym przetarg zostanie zawarta umowa.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu na konto wskazane przez wpłacającego.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na  rzecz sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania  przyczyny.

Sposób przeprowadzenia licytacji określa Regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

Aby odebrać wylicytowane auto należy:

 1. Dokonać wpłaty na konto PEC- Gliwice Sp. z o.o. w ciągu trzech dni od daty licytacji.
 2. Podpisać Umowę, Oświadczenie OC * (* za zgodą kupującego)
 3. Na podstawie kopii faktury po spełnieniu wszystkich zobowiązań finansowo prawnych potwierdzonych przez Dział Księgowy PEC-Gliwice, zostanie wydane auto.
 4. Wylicytowaną maszynę roboczą należy odebrać w terminie od 20 do 27 czerwca 2024r.

Regulamin sprzedaży edytowalny

Dokumenty z podpisami (skany):

Raport z wyceny maszyn roboczych

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn roboczych

Regulamin sprzedaży

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice