Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,472
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,472 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Historia

1 stycznia 1971 r. Na podstawie Uchwały nr 64/363/70 z dnia 5 listopada 1970 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach powołano "Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Gliwicach" z siedzibą przy ul. Wiatreka 11 (obecnie ul. Bł. Czesława).

Powstało ono na bazie Zakładu Cieplnego przy Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Gliwicach

Jednostka nadrzędna - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach

1972/73 zmiana siedziby Przedsiębiorstwa na teren Ciepłowni Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135
1 stycznia 1974 r. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach dokonano zmiany nazwy firmy na „Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" z siedzibą w Gliwicach oraz poszerzono teren działalności przedsiębiorstwa o miasta: Pyskowice i Toszek.

Jednostka nadrzędna - Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katowicach.

1 sierpnia 1982 r. Zarządzeniem Wojewody Katowickiego powołano "Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach" Na terenie województwa katowickiego utworzono dziesięć Okręgowych Zakładów Energetyki Cieplnej. Nasze przedsiębiorstwo oznaczone zostało numerem "3" z siedzibą w Gliwicach
1 września 1991 r. Zarządzeniem Wojewody Katowickiego zlikwidowano "WPEC Katowice", powołując równocześnie na jego miejsce dziesięć samodzielnych przedsiębiorstw. Nasza firma została z tym dniem podporządkowana Wojewodzie Katowickiemu i otrzymała nazwę "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach"
Grudzień 1992 r. Przedsiębiorstwo zostało skomunalizowane na zasadach współwłasności trzech gmin: Gliwice, Pyskowice i Toszek. Do czasu wyboru przez zainteresowane gminy nowej formy organizacyjnej Wojewoda powierzył funkcję organu założycielskiego Zarządowi Miasta Gliwice.
31 stycznia 1996 r. W wyniku procesu przekształcenia firmy, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy wpisał przedsiębiorstwo do rejestru handlowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nr RHB 12817 . Właścicielami były trzy gminy: Gliwice, Pyskowice i Toszek z udziałami odzwierciedlającymi wartość majątku spółki na terenie każdego z miast. , ponad 96% posiadała Gmina Gliwice.
1 września 2000 r. 100% kapitału zakładowego posiada Gmina Gliwice po tym jak Gminy Pyskowice i Toszek zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników zostały wydzielone ze spółki i rozpoczęły samodzielną działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie swojego działania.

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem :

  • 1971 - 1972 Pan Henryk KNAJFEL
  • 1973 - 1979 Pan Paweł KORZECKI
  • 1979 - 1985 Pan Stanisław BANAŚ
  • 1985 - 1987 Pan Kazimierz POSTULKA
  • 1987 - 1988 Pan Jacek GAJEWSKI
  • 1988 - 1993 Pan Jerzy WITOSIŃSKI
  • 1993 - 2021 Pan Rudolf WIDZISZOWSKI

Od października 2021 roku firmą kieruje Prezes Krzysztof Szaliński.


Infrastruktura :

Źródła ciepła i sieci ciepłownicze :

Czarno białe zdjęcie budynku PEC

W 1971 roku zakres działania Przedsiębiorstwa obejmował eksploatację 61 kotłowni lokalnych na terenie Gliwic . Ogrzewano 235 tys. m2 z czego 96,5% stanowiła powierzchnia mieszkalna.

Na przełomie roku 1972/73 oddano do eksploatacji Ciepłownię Gliwice I zbudowaną w ramach I etapu uciepłownienia miasta Gliwic, uruchomiono 4 kotły rusztowe WR-25 o łącznej wydajności 116 MW

W latach 1972-1975 wybudowano trzy magistrale cieplne:

  • magistrala północno-zachodnia 2 x Dn 600
  • magistrala południowa 2 x Dn 500
  • magistrala północna 2 x Dn 350

wyprowadzające nośnik ciepła ze źródła, długości sieci ciepłowniczych ok. 15 km

Zdjęcie Budynku PEC z ubiegłego wieku

W roku 1977 w ramach II etapu uciepłownienia miasta nastąpił rozruch dwóch kotłów wodno pyłowych WP-70 produkcji RAFAKO. , zdolność produkcyjna wzrosła o kolejne 163 MW.

Pod koniec 1985 oddany został do eksploatacji trzeci kocioł WP-70 . Wydajność Ciepłowni Gliwice wzrosła do 360 MW . W tym okresie nośnik ciepła przesyłany był sieciami o długości około 100km i przetwarzany w 530 węzłach cieplnych . W tym okresie eksploatowano również 92 kotłownie lokalne koksowe i węgłowe.

Widok na ciepłownię z lotu ptaka

W drugiej połowie lat 80 rozbudowano Ciepłownię w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zbudowano taśmociąg nawęglający Ciepłownię bezpośrednio z Kopalni Sośnica oraz wybudowano magistrale ciepłowniczą – nowo- zachodnia - 2 x Dn700 poprawiająca parametry i niezawodność dostarczania ciepła

W latach 80 planowano rozbudowę Ciepłowni o 2 bloki energetyczne BC 50 , jednak z uwagi na kryzys w drugiej połowie lat 80 , zmiany polityczne i własnościowe planów nie zrealizowano .

Budynek zaplecza technicznego PEC

W latach 90 wybudowano zaplecze techniczne i biurowe po drugiej stronie ul. Królewskiej Tamy 135 przeznaczone dla służb technicznych i finansowo - księgowych, W ten sposób poprawiono warunki pracy oraz podniesiono jakość obsługi naszych klientów.

Od 1990 roku prowadzona jest ciągła modernizacja źródła ciepła w zakresie podniesienia sprawności produkcji i ochrony środowiska oraz rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Modernizacja źródła ciepła oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej pozwoliły na przyłączenie obiektów: dotychczas ogrzewanych z kotłowni węglowych eksploatowanych przez nasze przedsiębiorstwo jak również obiektów ogrzewanych z kotłowni węglowych będących w eksploatacji innych podmiotów. Przyłączono również obiekty dotychczas ogrzewane piecami. Likwidacja kotłowni ograniczyła niską emisję w mieście oraz doprowadziła do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców.

Budynek nowej sieci ciepłowniczej

Od 1995 roku wybudowano między innymi sieci ciepłownicze zaopatrujące w ciepło z Ciepłowni Gliwice obiekty w dzielnicy Trynek, ulic: Górnych Walów, Ziemowita, Zygmunta Starego, Chopina, Kościuszki, rejon Starego Miasta (Rynek, Pl.Inw Wojennych, Bankowa, Bytomska, Matejki, ul. Zwycięstwa). Włączono do miejskiego systemu ciepłowniczego obiekty w obrębie ul. Andersa i ul.Sowińskiego oraz dzielnicy Zatorze ( ul. Poniatowskiego, Chorzowska, Okrzei), ul. Dunikowskiego, Kozielskiej (do ronda), Bojkowskiej (Nowe Gliwice) W 2004 roku przyłączono do sieci ciepłowniczej budynki dydaktyczne Politechniki Śląskiej dotychczas ogrzewanie z kotłowni Politechniki.

Obecnie miejski system ciepłowniczy (m.s.c.) zasilany z Ciepłowni Gliwice obejmuje swym zasięgiem niemal całe miasto. Składa się z sieci wysokoparametrowej, węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych zasilanych z węzłów grupowych; czynnikiem grzewczym jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C i ciśnieniu roboczym 1,6 MPa. Sieć tworzy układ promieniowy z elementami układu pierścieniowego. 

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice