Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-322,193
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
322,193 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostała sprzedaż

Zasady wystawiania i przesyłania faktur VAT, korekt faktur VAT oraz duplikatów faktur VAT wystawianych za sprzedaż pozostałą w formie elektronicznej:

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur VAT, korekt faktur VAT oraz duplikatów faktur VAT w formie elektronicznej jest Ustawa z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z dn. 23.01.2020 r., poz. 106, z późn.zm.) zwana dalej Ustawą.
 2. PEC - Gliwice Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 wystawia i przesyła faktury VAT, korekty faktur VAT oraz duplikaty faktur VAT za sprzedaż pozostałą w formie elektronicznej (dalej w skrócie: „e-Faktura”), gwarantując ich czytelność i autentyczność pochodzenia oraz integralność.
 3. e-Faktura jest przesyłana Odbiorcy w formie elektronicznej pod warunkiem uprzedniej zgody Odbiorcy na taki sposób otrzymywania faktur, zwanej dalej „Akceptacją”.
 4. Akceptację składa się:
  1. na piśmie, poprzez wypełnienie formularza: „Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej (e-Faktury)” i przesłanie go na adres: PEC - Gliwice Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 lub drogą elektroniczną w formie pliku PDF na adres e-mail: sekretariat@pec.gliwice.pl 
  2. drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza: „Zgoda na otrzymywanie  faktury elektronicznej (e-Faktury)”
   i przesłanie go w formacie pliku PDF (Portable Document Format) z bezpiecznym podpisem elektronicznym
   w rozumieniu przepisów powołanych w pkt 2, na adres: sekretariat@pec.gliwice.pl
  3. e-Faktura będzie przesłana w formacie pliku PDF (Portable Document Format)
   z adresu e-mail: e-faktura@pec.gliwice.pl.
 5. Akceptacja jest jednoznaczna z rezygnacją Odbiorcy z otrzymywania faktur w formie papierowej.
 6. Pierwsza e-Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej, niż po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza na adres podany w pkt. 4.
 7. Za dzień doręczenia Odbiorcy e-Faktury uznawany będzie dzień jej wysłania do Odbiorcy.
 8. Odbiorca zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego adresu e-mail, wskazanego w formularzu Akceptacji przez cały okres korzystania z usługi e-Faktury.
 9. Odbiorca ma prawo dokonać zmiany adresu e-mail wskazanego w Akceptacji w formie oświadczenia złożonego we „Wniosku o zmianę adresu e-mail do przesyłania faktury elektronicznej (e-Faktury)”, które należy wysłać na adres wskazany w pkt 4.
 10. Odbiorca jest uprawniony do cofnięcia Akceptacji. Cofnięcie Akceptacji następuje poprzez złożenie oświadczenia według wzoru „Cofnięcie zgody na otrzymywanie faktury elektronicznej (e-Faktury)” i przesłanie go na adres wskazany w pkt 4.
 11. Cofnięcie Akceptacji jest skuteczne po zweryfikowaniu przez PEC - Gliwice  Sp. z o.o. Weryfikacja nastąpi
  w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez PEC - Gliwice Sp. z o.o. oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie e-Faktur.
 12. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 3, 10 i 11 są dostępne na stronie internetowej pec.gliwice.pl/strefa-klienta/pozostala-sprzedaz.