Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,519
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,519 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Informacja o średnim zużyciu ciepła przez Odbiorców wg grup taryfowych i efektywności energetycznej

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych. 

  Grupa taryfowa             Średnie zużycie ciepła [GJ]

Grupa I.1/1

788,66

Grupa I.1/2

326,65

Grupa I.1/3

1074,47

Grupa I.1/3 B

625,13

Grupa I.1/4

420,42

Grupa I.1/4 A

465,19

Grupa I.1/4 B

421,27

Grupa I.1/4 D

507,35

Grupa I.1/4 E

453,90

Grupa II

217,40

Grupa III

309,20

 

Dane dla świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów efektywności energetycznej za 2023 rok:

  •  wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej należącej do PEC-Gliwice Sp. z o.o. wynosi 1,58
  •  wskaźnik emisji CO2 dla systemu ciepłowniczego wynosi 127,07 kg CO2/GJ, a dla źródła wytwórczego 103,86 kg CO2/GJ.

Zgodnie z przyjętą strategią  PEC - Gliwice Sp. z o.o., dotyczącą dekarbonizacji źródła wytwórczego oraz osiągnięcia przez Przedsiębiorstwo statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego od roku 2026-27, wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (Wp,c) będzie ulegał stopniowej poprawie, co zwiększy atrakcyjność ciepła systemowego dla projektantów nowych obiektów oraz dotychczasowych odbiorców.

Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 7b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 1385, ze zmianami) oraz z rozporządzeniem wykonawczym do zapisów art. 7b. ust. 5 pkt. 8 ww. ustawy – rozporządzenie
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego (Dz.U.2023 poz. 2554), w załączeniu przedkładamy niezbędne informacje do wglądu publicznego.

Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego – rok 2023
1.

Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym

0 %
2.

Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym

0 %
3.

Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym

0 %
4.

Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.)

1,58 
5.

Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ]

1 904 991,4 GJ

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice