Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-445,579
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
445,579 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska i ochrona zasobów naturalnych.

W roku 2021 produkcja ciepła była znacznie wyższa niż w roku 2020 - zużyto większą ilość opału, co przełożyło się na wzrost emisji i zużycia wody.

 

 

Trwa rozruch pierwszej części nowoczesnej instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) na kotle numer 2. Jest to pierwszy z czterech etapów jaki ma doprowadzić do spełnienia rygorystycznych europejskich norm czystości spalin wylotowych dla całej kotłowni rusztowej, jakie zaczną obowiązywać nasze przedsiębiorstwo  od 1.01.2023  roku.
Po zakończeniu budowy w grudniu 2021 roku powstanie kompletna nowoczesna instalacja oczyszczania spalin, dzięki której do atmosfery trafi o połowę mniej zanieczyszczeń mieszaniny gazowej NO i NO2 potocznie zwanych NOx-ami. 


Ostatnie ustawienia układów pomiarowych przed właściwym rozruchem


Wnętrze szafy dystrybucji mediów

Od dnia 30.10.2020 po rocznych pracach służących zbudowaniu algorytmu opartego na sieciach neuronowych, prowadzonych kolejnych iteracjach systemu  i licznych zmian założeń dziś o godzinie 7.00 uruchomiono nadrzędny samouczący się system sztucznej inteligencji zarządzający  produkcją  ciepła dla Miasta Gliwice. Główne  cechy uruchomionego systemu opartego na wielowarstwowych jednokierunkowych sieciach  neuronowych to: 2 warstwy ukryte,21 zmiennych wejściowych Sigmoidalna, bipolarna funkcja aktywacji neuronów, Kalibracja (uczenie) sieci algorytmem propagacji wstecznej z określonym współczynnikiem uczenia, możliwość samouczenia algorytmu.

Algorytm miał szansę zafunkcjonować dzięki współpracy z Panem Profesorem Politechniki Śląskiej Andrzejem Szlękiem, który wraz ze swoim zespołem podjął trud zbudowania podstawowych założeń i kodów źródłowych systemu, jaki z dumą uruchamiamy.

System obserwując kluczowe  zmienne decyduje o koniecznej mocy, jaką należy zapewnić dla naszych odbiorców. Zmienne jakie uwzględnia algorytm do poprawnej pracy:

• Aktualne warunki pogodowe:

o Temperatura

o Temperatura w słońcu

o Prędkość wiatru

o Opady atmosferyczne (wilgotność)

• Prognoza pogody:

o Prognoza temperatury

o Prognozowane zachmurzenie

o Prognozowana prędkość wiatru

o Prognozowane opady atmosferyczne (wilgotność).

Fragment sieci neuronowej dla modelu prognostycznej mocy sterującej pokazujący wpływ zależnościowy pojedynczej danej wejściowej na wynik końcowy.

Po co to wszystko?

Główne cele to ograniczenie strat przesyłowych w rurociągach dystrybucji ciepła, zwiększenie efektywności cieplnej PEC Gliwice. Finalnie układ jaki wdrożyliśmy ograniczy  w konsekwencji emisję CO2 do atmosfery, co ma wpływ na cenę ciepła dla mieszkańców Gliwic.

To kolejny planowy krok, który jest częścią realizowanego planu transformacji cyfrowej naszego przedsiębiorstwa wspierającego w utrzymaniu na wysokim poziomie zrównoważny rozwój miasta Gliwice.    

Dyspozytor podczas pracy na systemie.

Zakończono trwający 4 lata proces dostosowania trzech kotłów pyłowych do najwyższych standardów  norm czystości spalin emitowanych do atmosfery, jakie zaczną obowiązywać zgodnie z konkluzjami BAT komisji Unii Europejskiej. Proces inwestycyjny składał się z budowy zaawansowanej technicznie  II linii odsiarczania spalin w technologii SDA (Spray Drying Absorption) wspólnej dla trzech kotłów oraz trzech linii odazotowania spalin w technologii SNCR (Selective Non-catalytic Reduction) dedykowanej dla każdego kotła indywidualnie. Dzięki tym inwestycjom poziom czystości spalin emitowanych na gliwickie niebo osiągnął najwyższe standardy, jakie są uznane za konieczne do spełnienia, a określone przez Komisję Europejską i krajowe normy ochrony środowiska.
Teraz pora na drugą kotłownię, prace już trwają......  

Zrzut ekranu z ciągłego  monitoringu spalin zainstalowanego na kominie H=100m po załączeniu systemów oczyszczania spalin. 

Zrzut ekranu z ciągłego  monitoringu spalin

 

Pierwszy etap Modernizacji gospodarki wodno - ściekowej  w zakresie stacji  uzdatniania wody zakończony.

Z końcem czerwca br. uruchomiono z powodzeniem zmodernizowaną stację uzdatniania wody. Celem modernizacji było radykalne  ograniczenie zużycia wody oraz soli pastylkowej  w procesie regeneracji wymienników jonitowych. Eksploatowane 3 wymienniki jonitowe zastąpiono jednym mniejszym z wykorzystaniem procesu membranowego w układzie odwróconej osmozy. Dla zabezpieczenia membran cienkowarstwowych przed powstawaniem krystalizacji soli w instalacjach odsalania na bazie odwróconej osmozy zastosowano antyskalant. Środek zapobiega osadzaniu się kamienia na siatkach dystansowych membran. Finalnie modernizacja stacji radykalnie ograniczy zużycie tak ważnego zasobu naturalnego jakim jest woda o 1 500 m3 w skali roku oraz zmniejszy roczne zapotrzebowanie na sól pastylkową przedsiębiorstwa o 98%. 

 

 

Po testach i końcowych odbiorach technicznych przejęto w eksploatację  od wykonawcy nowoczesną sprężarkownię pracującą na potrzeby przygotowania sprężonego powietrza dla instalacji technologicznych układu oczyszczania spalin wylotowych i potrzeb własnych naszego przedsiębiorstwa. Sprężarki zostały wyposażone w nadrzędny system nadzoru utrzymania ruchu oraz instalację odzysku ciepła odpadowego, jakie generują podczas pracy kompresory. Ciepło odpadowe zostanie wykorzystane dla potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa, ograniczając  emisje CO2 do produkcji tej samej ilości ciepła, które pozyskuje się podczas pracy agregatów sprężarkowych. Maksymalna moc cieplna jaką można odzyskać z pracujących sprężarek to 0,85 MWt.   

Sprężarkownia
Widok na kolektor pomp odzysku

  

Sprężarkownia
Na pierwszym planie osuszacz adsorbcyjny

Sprężarkownia
Na pierwszym planie układ rurociągu wylotowego
 kolektor gorący

 

Sprężarkownia
Główna szafa sterująca i panel synoptyczny

Sprężarkownia
W głębi odolejacz i miejsce na rączki do
zaworów kulowych

 

Sprężarkownia
Perspektywa rzędu sprężarek, w głębi układ
kolektora odzysku