Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska i ochrona zasobów naturalnych.

Zakończono trwający 4 lata proces dostosowania trzech kotłów pyłowych do najwyższych standardów  norm czystości spalin emitowanych do atmosfery, jakie zaczną obowiązywać zgodnie z konkluzjami BAT komisji Unii Europejskiej. Proces inwestycyjny składał się z budowy zaawansowanej technicznie  II linii odsiarczania spalin w technologii SDA (Spray Drying Absorption) wspólnej dla trzech kotłów oraz trzech linii odazotowania spalin w technologii SNCR (Selective Non-catalytic Reduction) dedykowanej dla każdego kotła indywidualnie. Dzięki tym inwestycjom poziom czystości spalin emitowanych na gliwickie niebo osiągnął najwyższe standardy, jakie są uznane za konieczne do spełnienia, a określone przez Komisję Europejską i krajowe normy ochrony środowiska.
Teraz pora na drugą kotłownię, prace już trwają......  

Zrzut ekranu z ciągłego  monitoringu spalin zainstalowanego na kominie H=100m po załączeniu systemów oczyszczania spalin. 

Zrzut ekranu z ciągłego  monitoringu spalin

 

Raport eksploatacyjny 2019

 

Pierwszy etap Modernizacji gospodarki wodno - ściekowej  w zakresie stacji  uzdatniania wody zakończony.

Z końcem czerwca br. uruchomiono z powodzeniem zmodernizowaną stację uzdatniania wody. Celem modernizacji było radykalne  ograniczenie zużycia wody oraz soli pastylkowej  w procesie regeneracji wymienników jonitowych. Eksploatowane 3 wymienniki jonitowe zastąpiono jednym mniejszym z wykorzystaniem procesu membranowego w układzie odwróconej osmozy. Dla zabezpieczenia membran cienkowarstwowych przed powstawaniem krystalizacji soli w instalacjach odsalania na bazie odwróconej osmozy zastosowano antyskalant. Środek zapobiega osadzaniu się kamienia na siatkach dystansowych membran. Finalnie modernizacja stacji radykalnie ograniczy zużycie tak ważnego zasobu naturalnego jakim jest woda o 1 500 m3 w skali roku oraz zmniejszy roczne zapotrzebowanie na sól pastylkową przedsiębiorstwa o 98%. 

 

 

Po testach i końcowych odbiorach technicznych przejęto w eksploatację  od wykonawcy nowoczesną sprężarkownię pracującą na potrzeby przygotowania sprężonego powietrza dla instalacji technologicznych układu oczyszczania spalin wylotowych i potrzeb własnych naszego przedsiębiorstwa. Sprężarki zostały wyposażone w nadrzędny system nadzoru utrzymania ruchu oraz instalację odzysku ciepła odpadowego, jakie generują podczas pracy kompresory. Ciepło odpadowe zostanie wykorzystane dla potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa, ograniczając  emisje CO2 do produkcji tej samej ilości ciepła, które pozyskuje się podczas pracy agregatów sprężarkowych. Maksymalna moc cieplna jaką można odzyskać z pracujących sprężarek to 0,85 MWt.   

Sprężarkownia
Widok na kolektor pomp odzysku

  

Sprężarkownia
Na pierwszym planie osuszacz adsorbcyjny

Sprężarkownia
Na pierwszym planie układ rurociągu wylotowego
 kolektor gorący

 

Sprężarkownia
Główna szafa sterująca i panel synoptyczny

Sprężarkownia
W głębi odolejacz i miejsce na rączki do
zaworów kulowych

 

Sprężarkownia
Perspektywa rzędu sprężarek, w głębi układ
kolektora odzysku