Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2272,697
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2272,697 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ODBIORCÓW NEWSLETTERA

W związku z tym, że uzyskaliśmy Twoja zgodę na wysyłanie newslettera, na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rozporządzeniem Rodo informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PEC – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, nr KRS 0000061254, Nr NIP 631-01-00-822, Nr Regon 272857793, e-mail: office@pec.gliwice.pl, tel. 32 3350 105, fax 32 3350107 (zwany dalej Administratorem lub PEC).

2. Mogą się Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez PEC Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem e-mail iodo@pec.gliwice.pl.

3. Podanie Państwa adresu e-mail ma na celu wyłącznie przesyłanie do Państwa newslettera. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak bez jej udzielenia nie otrzymają Państwo naszego newslettera.

4. Podstawą przetwarzania danych w związku z newsletterem jest udzielona przez Państwa zgoda. W każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć klikając w link zamieszczony w każdym naszym mailu lub napisać do nas o cofnięciu zgody na e-mail …. Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziemy posiadać Państwa zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym podmioty:
 1. obsługujące systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne,
 2. obsługujące Administratora i świadczące usługi dla niego (np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, płatniczą, bankową, ubezpieczeniową, doradczą, księgową i prawną).
 1. uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 3. prawo do ich usunięcia, za wyjątkiem określonych prawem, w tym, gdy będziemy musieli bronić swoich praw,
 4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rozporządzeniem Rodo informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEC – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, nr KRS 0000061254, Nr NIP 631-01-00-822, Nr Regon  272857793, e-mail: office@pec.gliwice.pl, tel. 32 3350 105, fax 32 3350107 (zwany dalej Administratorem lub Spółką).

2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem e-mail: iodo@pec.gliwice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe związane z przetwarzane będą:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. w celu zawarcia i wykonania m.in.:

umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej,

umów sprzedaży ciepła,

umów oświadczenie usług drogą elektroniczną, w tym:

ile o to Pani/Pan wystąpi - w celu świadczenia usług w ramach serwisu eBOK,

ile Pani/Pan o to wystąpi – w celu wystawiania, udostępniania i przesyłania faktur elektronicznych (e-faktur),

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (tj. w oparciu o obowiązek prawny ciążący na administratorze) w celu przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, o rachunkowości oraz przepisów prawa energetycznego i rozporządzeń wykonawczych (aktualnie np. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych).

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo (tj. w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora) w celu:

marketingu produktów lub usług własnych,

organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych (wyłącznie w odniesieniu do produktów i usług własnych Spółki),

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

prowadzenia analiz jakości produktów i świadczonych usług Spółki;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. na podstawie odrębnej zgody) w celu:

użycia poczty elektronicznej (e-mail) w procesie reklamacyjnym, w tym w celu potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację, chyba, że przepis prawa lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która dotyczy serwisu BOK i e-faktur nie wymaga w tym przypadku Pani/Pana zgody,

analiz korzystania z usług administratora lub rozwoju świadczonych usług,

marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z administratorem.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki (na podstawie umowy ze Spółką i zgodnie z poleceniami Spółki), w tym podmioty

obsługujące systemy informatyczne Spółki lub udostępniające Spółce narzędzia informatyczne,

obsługujące Spółkę i świadczące usługi dla Spółki np. podmioty prowadzące działalność pocztową, płatniczą, bankową, ubezpieczeniową, doradczą, księgową i prawną.

podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. organy ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora - przez okres obowiązywania umowy (obowiązku), a po jego upływie przez okres niezbędny do:

obsługi reklamacji i innych usług związanych z obsługą klienta,

zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi,

wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego - do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

imię, nazwisko, dane umożliwiające kontakt (w tym adres, Nr PESEL, nr telefonu), jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o przyłączenie i/lub sprzedaży ciepła ze Spółką. W szczególności podanie numeru telefonu jest konieczne do udzielenia przez Spółkę w określonym przepisami terminie i formie:

na żądanie odbiorców informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,

odpowiedzi na reklamację złożoną przez odbiorców, dotyczącą niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,

w przypadku korzystania z serwisu eBOK i e-faktur podanie także innych danych ściśle określonych w umowie (jak adres poczty elektronicznej), jest konieczne do zawarcia ze Spółką i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która dotyczy serwisu BOK i e-faktur.

Jest Pan/Pani zobowiązana do podania tych danych, przy czym konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i/lub wykonania umowy lub wypełnienia Spółce obowiązku prawnego.

Dodatkowo możemy prosić Panią/Pana o podanie w trybie dobrowolnej zgody danych opcjonalnych. Ich nie podanie spowoduje, że sama umowa zostanie zawarta i będzie wykonywana, jednak niektóre sposoby lub warunki zawarcia albo wykonania umowy nie będą zrealizowane.

11.  Spółka nie zastosuje wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12. Podane informację oznaczają zrealizowanie przez Administratora obowiązek prawnego i nie wymagają z Pani/Pana strony żadnego działania.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZEKAZAŁ KONTRAHENT

(obowiązek informacyjny z art. 14 Rodo)

Na podstawie art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEC – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, nr KRS 0000061254, Nr NIP 631-01-00-822, Nr Regon  272857793, e-mail: office@pec.gliwice.pl, tel. 32 3350 105, fax 32 3350107 (zwany dalej Administratorem lub PEC).
 2. Może się Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym przez PEC Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@pec.gliwice.pl
 3. Pana/Pani dane zostały udostępnione PEC przez naszego kontrahenta, tj. podmiot który reprezentujesz/ jesteś jego pracownikiem/współpracownikiem (zleceniobiorcą, podwykonawcą, itp.). Udostępnienie nastąpiło w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy łączącej PEC oraz podmiot, który reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem.
 4. PEC będzie przetwarzał następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
 1. w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja
  w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 2. w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.
 1. PEC będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Przepis ten pozwala PEC na przetwarzania Pana/Pani danych, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PEC lub stronę trzecią. Przez wymienione interesy należy rozumieć zawarcie i wykonanie umowy łączącej spółkę oraz podmiot, który reprezentujesz/którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz PEC usługi i inne czynności związane z zawarciem i wykonaniem umowy, o której mowa powyżej, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz usługi biegłych rewidentów i notariuszy. Odbiorcami mogą być także właściwe organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania opisanej wyżej umowy, w tym do czasu przedawnienia roszczeń, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ich istnienia albo ich dochodzenia lub podjęcia działań w celu ich odparcia. Po upływie tych okresów dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa (np. w celach archiwizacyjnych).
 4. Podanie przez naszego kontrahenta Pani/Pana danych osobowych we wskazanych w niniejszej Klauzuli celach i zakresie jest niezbędne, jednak ma Pan/Pani prawo:
  1. zgodnie z art. 16 do 20 Rodo ma Pan/Pani żądać od PEC dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

       2.  na podstawie art. 21 Rodo żądać ich przenoszenia,

       3.  stosownie do art. 22 Rodo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania przez PEC.

 1. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH STRONĄ ZLECEŃ

(obowiązek informacyjny z art. 13 Rodo)

Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rozporządzeniem Rodo informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEC – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, nr KRS 0000061254, Nr NIP 631-01-00-822,
Nr Regon  272857793, e-mail:
office@pec.gliwice.pl, tel. 32 3350 105, fax 32 3350107 (zwany dalej Administratorem lub PEC).

2. Może się Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym przez PEC Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem e-mail iodo@pec.gliwice.pl

3. PEC będzie przetwarzał takie Pani/Pana dane osobowe, jak imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, NIP oraz inne dane wymagane do kontaktu oraz przepisami prawa.

4. Przekazane przez Panią/Pana swoje dane osobowe przetwarzane będą przez PEC:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo w celu podjęcia działań przed udzieleniem - na Pani/Pana żądanie - zlecenia a także w celu wykonania tego zlecenia.
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo (tj. w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PEC) w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych (wyłącznie w odniesieniu do produktów i usług własnych Spółki),
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości produktów i świadczonych usług Spółki;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody, jeśli taka będzie miała miejsce) w celu:
  1. analiz korzystania z usług PEC lub rozwoju świadczonych usług,
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z PEC.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie PEC (na podstawie umowy ze PEC i zgodnie z poleceniami PEC), w tym podmioty:
 1. obsługujące systemy informatyczne PEC lub udostępniające PEC narzędzia informatyczne,
 2. obsługujące PEC i świadczące usługi dla PEC np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, płatniczą, bankową, ubezpieczeniową, doradczą, księgową i prawną.
 1. uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. (organów ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

     7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia zlecenia i jego wykonania oraz wypełnienia obowiązku prawnego PEC będą przechowywane przez okres trwania zlecenia, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. obsługi reklamacji i innych usług związanych z obsługą klienta,
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PEC,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego PEC (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych PEC na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

8.  Jest Pani/Pan zobowiązany do podania tych danych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zlecenia i/lub jego wykonania względnie wypełnienia przez PEC obowiązku prawnego.

9.  Jeśli PEC zwrócił się do Pani/Pana o podanie danych na podstawie dobrowolnej zgody, lecz ich nie otrzymał, skutkiem braku zgody będzie to, że niektóre sposoby lub warunki udzielenia zlecenia lub jego wykonania nie będą realizowane, lecz samo zlecenie zostanie udzielone
i zostanie wykonane.

10.  W odniesieniu do podanych danych ma Pani/Pan prawo:

1) zgodnie z art. 16 do 20 Rodo ma Pan/Pani żądać od PEC dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2) na podstawie art. 21 Rodo żądać ich przenoszenia,

3) stosownie do art. 22 Rodo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania przez PEC.

11.  Ma Pani/Pai prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.  PEC nie będzie stosować wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice