Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,507
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,507 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Ekologia

 • Przedsiębiorstwo działa nieustannie na rzecz ochrony środowiska i poprawy stanu środowiska. W polityce naszego przedsiębiorstwa w trosce o środowisko naturalne najważniejsze są rozwiązania zmniejszające emisję gazów i pyłów jakie stwarzają procesy spalania węgla kamiennego w kotłach. Przykładem jest to jak konsekwentnie Przedsiębiorstwo prowadziło działania likwidacji kotłowni lokalnych w zamian montując węzły cieplne. Modernizacje przeszły również istniejące węzły cieplne, które zostały wyposażone w urządzenia automatycznej regulacji pogodowej.
 • Celem Przedsiębiorstwa jest ciągłe dążenie do ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne. Produkujemy ciepło z dotrzymaniem obecnych i przyszłych standardów emisyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Przedsiębiorstwo pozyskało wielomilionowe dofinansowanie w postaci pożyczek, kredytów, dotacji i umorzeń z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz od ING Banku Śląskiego. Dzięki temu dofinansowaniu PEC – Gliwice Sp. z o.o. zrealizowała i w dalszym ciągu realizuje proekologiczne inwestycje takie jak:

 1. Uciepłownienie terenów miasta Gliwice poprzez likwidację niskiej emisji, podłączenie obiektów do miejskiego systemu ciepłowniczego,
 2. Modernizacja elektrofiltrów kotłów WP – 70 i WR – 25 w celu obniżenia emisji pyłu,
 3. Zabudowa palników niskoemisyjnych w celu obniżenia emisji NOx,
 4. Modernizacja układu technologicznego Ciepłowni Gliwice poprzez wprowadzenie nowoczesnych technik spalania paliw, odpylania spalin oraz zmianę układu pompowania nośnika ciepła,
 5. Modernizacja kotłów WR – 25 wraz z modernizacją gospodarki wody kotłowej,
 6. Zabudowa systemu ciągłego monitoringu spalin,
 7. Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów WP – 70 i kotłów WR – 25.
 • Nadzór nad realizacją polityki środowiskowej w PEC-Gliwice Sp. z o.o. sprawuje Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium, w ramach którego funkcjonuje akredytowane laboratorium badawcze, które od 2008 roku posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 928 wydany przez PCA Warszawa.
 • Od 1998 r. Przedsiębiorstwo nasze wdraża program „Czystszej Produkcji”. „Czystsza Produkcja” jest takim sposobem zarządzania produkcją, która zmierza do stosowania kompleksowej i prewencyjnej strategii ochrony środowiska ograniczającej ryzyko jakie niesie produkcja i jej wytwory ludziom i otoczeniu. PEC-Gliwice Sp. z o.o. otrzymała certyfikat „Świadectwo Czystszej Produkcji” (świadectwo CP nr 184/98).

W 2002 r. Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości nadała Dyplom Uznania Przedsiębiorstwu za wprowadzenie Czystszej Produkcji jako Strategii Systemu Zarządzania Środowiskiem i w tym momencie Przedsiębiorstwo zostało włączone do grona Laureatów. Przedsiębiorstwo co roku przedłuża wpis do ww. Rejestru poprzez spełnienie wymagań CP. Została podpisana Międzynarodowa Deklaracja Czystszej Produkcji prowadzona przez UNEP oraz dziewięć zasad Global Compact. W zakresie działań CP wchodzą znaczące aspekty środowiskowe:

 • Emisja gazów i pyłów do powietrza z emitorów,
 • Emisja ścieków do wód lub do ziemi,
 • Wytwarzanie odpadów, w tym niebezpiecznych,
 • Zużycie energii elektrycznej.

Kotłownie lokalne

Eksploatowane są wyłącznie w sezonie grzewczym, stanowią źródła ciepła dla lokalnych instalacji systemu grzewczego. Do roku 2002 zostały zlikwidowane wszystkie kotłownie na paliwo stałe (koksowe). Część z nich podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej a część zastąpiono kotłowniami gazowymi. Obecnie w eksploatacji pozostają 2 kotłownie gazowe.

Ciepłownia Gliwice

Realizując program ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez Ciepłownię Gliwice, przeprowadzone zostały następujące modernizacje instalacji energetycznego spalania paliw:

 • celem obniżenia emisji NOx na kotłach WP-70 wykonano instalację spalania niskoemisyjnego NOx (zabudowa dysz OFA),
 • regulacja układu paleniskowego kotłów WP-70 wraz z modernizacją młynów węglowych miała wpływ na poprawę procesu spalania w kotłach WP-70 , sprawności kotłów WP-70 zawierają się w przedziale h =84% - 90% ( 1998r. ),
 • w celu ograniczenia emisji pyłów zmodernizowano wszystkie elektrofiltry zabudowane za kotłami WP-70 tak, że skuteczność odpylania dla każdego z nich wynosi do 50 mg/Nm3 , dla spalin suchych w warunkach normalnych przy zawartości 6% O2 w gazach odlotowych (1998-2001r.),
 • modernizacja kotłów WR-25 nr 1, 3 i 4 polegająca na zastąpieniu dotychczasowych ekranów komory paleniskowej systemu La Monta, ekranami ze ścian szczelnych wpłynęła na poprawę sprawności energetycznej kotłów z h=78% (wg DTR) przed modernizacją na h=84% - 90% po modernizacji (2004-2006r.),
 • likwidacja cyklonów bateryjnych i zabudowa za kotłami WR-25 nr 1, 3 i 4 nowoczesnych elektrofiltrów o skuteczności odpylania dla każdego z nich do 50 mg/Nm3 , dla spalin suchych w warunkach normalnych przy zawartości 6% O2 w gazach odlotowych przyczyniła się do znacznego ograniczenia emisji pyłu z kotłów WR-25 (2004 – 2006r.) ,
 • celem ograniczenia emisji SO2 wykonano I etap instalacji odsiarczania spalin IOS dla kotłów WR-25 nr 3 i nr 4 (kotłownia kotłów WR), oddany do użytkowania 30.06.2008r., IOS dla kotłów WP-70 (kotłownia kotłów WP) oddany do użytkowania 30.10.2008r. oraz w roku 2011 przystąpiono do realizacji II etapu Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotłów WR – 25 nr 1 i 2, W ramach tych etapów modernizacji każdą kotłownię wyposażono w niezależną Instalację Odsiarczania Spalin pracującą metodą wapienną suszenia rozpyłowego SDA (Spray Drying Absorption),
 • celem ograniczenia emisji SO2 wykonano II etap instalacji odsiarczania spalin IOS dla kotłów WP-70, który zostanie oddany do użytkowania w bieżącym 2016 roku. Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS) : Istota metody SDA polega na absorpcji kwaśnych zanieczyszczeń gazowych (SO2, SO3, HCl) zawartych w spalinach, przez zawiesinę mleka wapiennego w suszarce rozpyłowej (absorberze). Spaliny przez specjalnie ukształtowany kanał wlotowy z dysperserem wprowadzane są do górnej części komory absorbera, gdzie następuje ich kontakt z zawiesiną sorbentu rozpyloną przez głowicę rozpryskową z wysokoobrotowym wirnikiem. We wnętrzu absorbera następuje odparowanie wody zawartej w zawiesinie, połączone z absorpcją kwaśnych zanieczyszczeń zawartych w spalinach. Produkt oczyszczania w postaci suchego proszku w przeważającej części unoszony jest strumieniem spalin i odbierany w odpylaczu końcowym (filtr workowy). Część produktu jest zawracana do procesu, celem zwiększenia stopnia wykorzystania wapna i zwiększenia powierzchni kontaktu faz. Stosowanie filtra tkaninowego jako odpylacza końcowego, oprócz bardzo wysokiej skuteczności odpylania, dodatkowo podwyższa skuteczność oczyszczania dzięki absorpcji zanieczyszczeń na warstwie pyłów alkalicznych osadzonych na powierzchni worków filtracyjnych. Instalacje odsiarczania spalin pracują w sposób automatyczny, w oparciu o mikroprocesorowe sterowniki programowalne, bez konieczności technologicznej ingerencji obsługi w nastawy urządzeń, zapewniając optymalne, pod względem technologicznym i ekonomicznym prowadzenie procesu.

Emisja zanieczyszczeń z eksploatowanych urządzeń Ciepłowni Gliwice po uwzględnieniu skuteczności urządzeń ograniczających niektóre wielkości emisji do powietrza (m.in. pył - elektrofiltry, odpylacz bateryjny, filtry workowe, SO2 – instalacja odsiarczania spalin) spełnia dopuszczalne standardy emisji.

Przepisy prawne , które dotyczą aspektu emisji gazów i pyłów do powietrza, to :

 1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.2001.62.627 z późniejszymi zmianami,
 2. Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych z instalacji Dz.U.2011.95.558,
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji Dz.U.2008.183.1142,
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji Dz.U.2014.0.1542,
 5. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Dz.U.2015.0.2273 tj.,
 6. Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Dz.U.2015.0.1223,
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego Dz.Urz.UE L 181/30,
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 01.01.2013 r. wraz z przyznaną im liczbą uprawnień Dz.U.2014.0.439,
 9. Pozwolenie Zintegrowane Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej dla instalacji spalania w Ciepłowni Gliwice wydane 30.12.2005r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 31.12.2015r.).

 

 Emisja zanieczyszczeń w [kg] dla całego PEC-Gliwice Sp. z o.o. w latach obrotowych  2012 / 2013 - 2015 / 2016

Wykres: Emisja zanieczyszczeń w latach 2012/13-2015/16

Do znaczących aspektów emisji ścieków do wód lub do ziemi należą:

 • ścieki przemysłowe,
 • ścieki sanitarne,
 • wody opadowe i roztopowe.

W PEC - Gliwice Sp. z o.o. prowadzony jest monitoring ścieków socjalno - bytowych (wodomierze) i ścieków przemysłowych ( wodomierze i pomiar przewodności elektrycznej na spływie ścieków do rzeki Bytomki).

Prowadzona jest ewidencja nie tylko zużycia wody, ilości odprowadzonych ścieków, parametrów ścieków, ale także ilości odprowadzonych ładunków zanieczyszczeń w ściekach.

W latach 2003 - 04 w Ciepłowni przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody, polegającą na zabudowaniu nowych wymienników jonitowych wraz z instalacją odwróconej osmozy, jak również zabudowaniu odgazowywacza termicznego.

Inwestycja ta w znacznej mierze poprawiła jakość wody krążącej w obiegu ciepłowniczym, co z pewnością zaowocuje przedłużeniem trwałości urządzeń zasilanych wodą uzdatnioną.

Przepisy prawne, które dotyczą aspektu emisji ścieków do wód lub do ziemi, to:

 1. Ustawa prawo wodne Dz.U.2001.115.1229 z późniejszymi zmianami,
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych Dz.U.2004.180.1867,
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi Dz.U.2014.0.1800,
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U.2005.233.1988,
 5. Pozwolenie wodno prawne na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z dnia 12.01.2016 r.,
 6. Pozwolenie Zintegrowane Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej dla instalacji spalania w Ciepłowni Gliwice wydane 30.12.2005r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 31.12.2015r.).

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Gliwice Sp. z o.o. w udzielonym pozwoleniu uzyskało zgodę na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i na odpady niebezpieczne. W wyniku prowadzenia działalności gospodarczej powstają odpady tzw. technologiczne i inne nie związane bezpośrednio z produkcją ciepła.
Podstawowe odpady technologiczne to:  popioły lotne , żużle, które są w całości gospodarczo wykorzystane i zagospodarowane.

Pozostałe odpady powstające w PEC-Gliwice Sp. z o.o. dzielimy na odpady niebezpieczne, m.in. to: mineralne oleje hydrauliczne, mineralne oleje silnikowe, sorbenty, materiały filtracyjne (szmaty, ścierki zaoliwione), zużyte urządzenia oraz odpady inne niż niebezpieczne, m.in. takie jak: metale, szkło, materiały izolacyjne, kable, które są selektywnie gromadzone i przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania.
W przedsiębiorstwie prowadzona jest zgodnie z ustawą o odpadach ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów w oparciu o karty ewidencyjne poszczególnych rodzajów odpadów. Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium pilotuje powyższe dokumenty i przekazuje roczne sprawozdania do wyższych instytucji.

Przepisy prawne, które dotyczą aspektu odpadów, to:

 1. Ustawa o odpadach Dz.U.2013.21 z późniejszymi zmianami,
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów Dz.U.2014.0.1923,
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz.U.2014.0.1973,
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne Dz.U.2016.0.93,
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawów danych Dz.U.2007.101.686,
 6. Pozwolenie Zintegrowane Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej dla instalacji spalania w Ciepłowni Gliwice wydane 30.12.2005r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 31.12.2015r.), uzyskano pozwolenie na wytworzenie rocznie odpadów innych niż niebezpieczne w ilości 82 966,45 Mg i odpadów niebezpiecznych w ilości 233,725 Mg.

Aspekt środowiskowy dotyczący zużycia energii elektrycznej odgrywa ważną rolę w działalności produkcyjnej oraz remontowej Przedsiębiorstwa.

PEC - Gliwice Sp. z o.o. podejmuje szereg działań technicznych i organizacyjnych, pozwalających od kilku lat systematycznie zmniejszać zapotrzebowanie na energię elektryczną zużywaną na potrzeby własne.

Poczynione w ostatnich latach inwestycje, modernizacje urządzeń i instalacji oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w ramach prowadzonych bieżących czynności eksploatacyjnych, skutkują znaczącym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej w PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Przykładami takich działań są między innymi:

 • Modernizacja pompowni głównej i wymiana pomp obiegowych na jednostki o mniejszej mocy, większej sprawności, z zastosowaniem układów płynnej regulacji pracy poprzez przemienniki częstotliwości.
 • Zastosowanie przemienników częstotliwości w układach zasilania wentylatorów wyciągowych spalin dla kotłów WP-70.
 • Modernizacja kotłów rusztowych i układów zasilania oraz sterowania urządzeń pomocniczych kotłów takich jak pompy, wentylatory, napędy rusztów itp.
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i remonty oświetlenia w pomieszczeniach technologicznych z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła.  

Wykres: Zużycie energii elektrycznej w MWh w latach obrotowych w PEC

Wpis do Polskiego Rejestru Czystej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 2017Wyróżnienie Mature - Dojrzały w Czystej Produkcji

Nagroda Ekojanosik 2018

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice