Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,513
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,513 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Zakończono realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

01.12.2014

W dniu 15.10.2011 r. zakończono realizację projektu pn. „PEC - Gliwice - Modernizacja kotła WR-25 nr 2 w celu poprawy jego sprawności energetycznej i wzrostu sprawności produkcji ciepła".

Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych zgodnie z umową nr UDA-RPSL.05.03.00-00-139/10-02 z dnia 29 grudnia 2010 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej- Gliwice Sp. z o.o. a Województwem Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V „Środowisko", Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii", nr projektu 889.

Wartość projektu – 6 998 000,00 zł.

Wartość dofinansowania - 1 978 200,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych „ECOMEX”  Sp. z o.o. Podstawą zawarcia kontraktu było udzielenie Zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną przez PRUE „ECOMEX” Sp. z o.o. ofertę. Modernizacja kotła WR-25 nr 2 polegała na montażu (w miejsce przestarzałego) nowego kotła wraz z urządzeniami pomocniczymi opartego w szczególności na:

 • technologii ścian szczelnych,
 • pęczku konwekcyjnym II ciągu,
 • ruszcie ze zmienną prędkością posuwu z centralnie smarowanymi wałami,
 • lejach żużlowych,
 • sklepieniu zapłonowym zbudowanym w całości z ceramicznych kształtek,
 • izolacji i blachach osłonowych,
 • wentylatorach podmuchu ze zmienną prędkością obrotową
 • wentylatorach powietrza wtórnego ze zmienną prędkością obrotową
 • wentylatorze wyciągu ze zmienną prędkością obrotową ze sprzęgłem typu omega,
 • wybazaltowanych odżużlaczach ze zmienną prędkością obrotową
 • instalacji zdmuchiwania pneumatycznego zanieczyszczeń z pęczków konwekcyjnych
 • instalacji likwidowania szkodliwych przedmuchów powietrza wg zgłoszenia patentowego nr 383941
 • instalacji odpylania spalin z odpylaczem przelotowym i baterią cyklonów
 • kompletnej instalacji akpia i elektrycznej

Z dniem 15.10.2011 r. kocioł przekazano do eksploatacji. Kocioł osiągnął wymagane parametry pracy tj.: wydajność znamionową 29 MW, sprawność powyżej 84% i skuteczność odpylania spalin poniżej 400 mg/Nm3 dla  spalin  suchych  w  warunkach  normalnych  przy  zawartości  Ow  gazach  odlotowych  6%.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduję się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice