Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,507
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,507 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Budowa instalacji elektrycznej i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie wewnętrznym PEC Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Królewskiej Tamy 135

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA:

DZ/2/84/2024

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje wykonanie  zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej, realizacji, montażu, przygotowaniu do eksploatacji i uruchomieniu stacji ładowania samochodów elektrycznych. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie wewnętrznym zakładu Zamawiającego przy ul. Królewskiej Tamy 135 na działce terenu nr ew. 540 obręb Kolej w Gliwicach. Dokładną lokalizację przedstawiono na szkicu będącym załącznikiem do Warunków Zamówienia.

Inwestycja przewiduje:

  • montaż urządzeń do ładowania pojazdów,
  • wykonanie wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania zadania, w tym: montażowych, ziemnych, demontażowych, odtworzeniowych nawierzchni zajmowanego terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,
  • uruchomienie, pomiary, badania i inne czynności odbiorowe podyktowane technologią robót montażowych,
  • opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  • dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i dopełnienie formalności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgłoszenie budowy w myśl art. 29 ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) oraz zapewnienie pozytywnego odbioru instalacji przez UDT zgodnie z postanowieniami art. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2023, poz. 875),
  • uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 27 czerwca 2024r godz. 11:00 
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 27 czerwca 2024r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do dnia 13.09.2024 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)   -    100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Marcin Olczak, tel. 32 335 02 09  (w zakresie merytorycznym)

Marcin Drozdowski, tel. 32 335 02 54 (w zakresie merytorycznym w branży elektrycznej)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 335 01 04 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice