Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-74,172
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
74,172 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice - 11zadań

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/89/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompaktowych stacji wymienników ciepła w poniższych lokalizacjach:

zakres 1

ul. Sikorskiego 116                            Qco=  60kW                Qcwu = 25kW  

ul. Brzozowa 42-44                            Qco= 50 kW               

ul. Chorzowska 38-40                        Qco = 125 kW

ul. Opolska 19                                    Qco = 65 kW

ul. Św. Marka 29-31                          Qco = 60 kW

zakres 2

ul. Toszecka 10                                  Qco =  40kW

ul. Toszecka 12                                  Qco = 60 kW              

ul. Toszecka 14                                  Qco = 65 kW

ul. Libelta 10                                      Qco = 30kW

ul. Chodkiewicza 16-18                     Qco = 45kW

ul. Uszczyka 22                                 Qco= 25  kW              

                         

Szczegółowe dane do obliczeń zawarte są w załączniku – druk doboru stacji wymienników ciepła. 

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 12 lipca 2021r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofertw dniu 12 lipca 2021r. o godz. 11:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o.  w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

IV kw. 2021r

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 %   ocena techniczna    -  30 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Klaudia Buchta                                         tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz   tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                  tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings