Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice – 20 szt.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/38/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji wymienników ciepła dla budynków na terenie miasta Gliwice:

zakres 1      

 • ul. Gen. Zajączka 5Qco =300 kW
 • ul. Gen. Zajączka 6Qco =300 kW
 • ul. Rolna 5
 • ul. Rolna 6Qco =260 kW
 • ul. Witkiewicza 63Qco =330 kW
 • ul. Pszczyńska 128Qco =90 kW
 • ul. Styczyńskiego 42Qco =30 kW
 • ul. Góry Chełmskiej 2Qco =20 kW
 • ul. Okrzei 7Qco=65 kW
 • ul. Św. Michała 21-25 Qco=120 kW,Qcwu = 80 kW

zakres 2

 • ul. Bronisławy 8-10Qco =65 kW
 • ul. Bronisławy 12Qco =40 kW
 • ul. Czarnieckiego 1Qco =35 kW
 • ul. Lipowa 30-32Qco =55 kW
 • ul. Nowy Świat 59Qco=25 kW,Qcwu = 15 kW
 • ul. Uszczyka 39aQco=30 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 11Qco=60 kW,Qcwu = 20 kW
 • ul. Strzelców Bytomskich 22Qco=70 kW
 • ul. Wolności 1Qco=150 kW,Qcwu = 30 kW
 • ul. Kosmonautów 58 a,b,cQco=160 kW
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

25 maja 2018 r. o godz. 12:30.  

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

15 000,00 zł (słownie: piętnaście  tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zakres 1

Do 09.11.2018 r. - Zad. 1÷5

Do 30.11.2018 r. - Zad 6÷9

Do 15.10.2018 r. - Zad 10

Zakres 2

Do 30.11.2018 r. - Zad. 11÷16

Do 14.12.2018 r. - Zad 17÷19

Do 15.10.2018 r. - Zad 20

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 %    ocena techniczna    -  30

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta                                             tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Rafał Piernikarczyk                                       tel. 32 33-50-209  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz        tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                       tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl