Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,49
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,49 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/92/2024
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje budowę stacji wymienników ciepła dla budynków wg poniższych zaktresów:

zakres 1

 • Aleja Majowa 8Qco =160 kWQcwu =100 kW
 • Aleja Majowa 14Qco =160 kWQcwu =100 kW
 • ul. Franciszkańska 24aQco =45 kWQcwu =20 kW
 • ul. Franciszkańska 25Qco =30 kWQcwu =15 kW
 • ul. Biegusa budynek "O" (dz. nr 89/2)Qco =220 kWQcwu =100 kW
 • ul. Lipowa 45 (dz. nr 514, 151/1)Qco =140 kWQcwu =50 kW
 • ul. Andersa-Okulickiego - budynek nr 6Qco =280 kWQcwu =130 kW
 • ul. Andersa-Okulickiego - budynek nr 8Qco =280 kWQcwu =130 kW

 

zakres 2

 • ul. Dworska 11Qco = 50kW
 • ul. Noakowskiego 2Qco = 50kW
 • ul. Noakowskiego 3Qco = 50kW
 • ul. Noakowskiego 4Qco = 60kW
 • ul. Nad Torami 10Qco = 25kW

Szczegółowe dane do obliczeń zawarte są w załączniku – druk doboru stacji wymienników ciepła.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 03 lipca 2024r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 03 lipca 2024r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

15.000,00zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: wg. zapisów WZ
KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 70 %; ocena techniczna - 30 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Agnieszka Krztoń                                     tel. 32 33-50-210  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz   tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                  tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice