Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,834
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,834 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 3 zadania inwestycyjne

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/74/2022
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłączeń do sieci cieplnej  obiektów na terenie miasta Gliwice:

Zadanie 1 - Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku L,M,N przy ul. Biegusa

Zadanie 2 - Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku G inw. Glivia przy ul. Daszyńskiego

Zadanie 3 - Wykonanie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków w rejonie ul. Franciszkańskiej i Błogosławionego Czesława - etap I.

 

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 20 czerwca 2022r godz. 11:00  
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 20 czerwca 2022r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zad 1 - 14.10.2022

Zad 2 - 15.09.2022

Zad 3 - 30.11.2022

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena (netto) - 80 %; ocena techniczna - 20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Klaudia Buchta, tel. 32 335 02 08 (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings