Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-74,214
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
74,214 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 5 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/111/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przyłączeń do sieci cieplnej  obiektów na terenie miasta Gliwice:

Zadanie 1 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ulicy Niedurnego 14

Zadanie 2 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ulicy Reymonta 30

Zadanie 3 Przyłącze sieci cieplnej do budynków przy ulicy Kozielskiej 188, 190, 194

Zadanie 4 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ulicy Odrowążów 101

Zadanie 5 Przyłacze sieci cieplnej do budynku ul. Styczyńskiego 38                                                           

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 12 sierpnia 2021r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 12 sierpnia 2021r. o godz. 11:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zad. 1 i 2  - do 22.10.2021r.

Zad. 3 - do 12.11.2021r.

Zad. 4 – do 30.11.2021r.

Zad. 5 – do 17.12.2021r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 80 %; ocena techniczna - 20 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Rafał Piernikarczyk, tel. 32 335 02 09     (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07       (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104 (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings