Budowa sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice – 5 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/30/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 5 zadań inwestycyjnych polegających na realizacji podziemnej sieci cieplnej z elementów preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym, zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną.

Zadanie 1 Osiedlowa sieć cieplna wraz z przyłączami w dzielnicy Łabędy w Gliwicach – etap III B wraz z przyłączem do budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22.

Zadanie 2 Przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku przy ulicy Pszczyńskiej 126-128 w Gliwicach

Zadanie 3 Sieć ciepłownicza z przyłączami do budynków przy ul. Św. Marka, ul. Gen. Zajączka, ul. Rolnej i ul. Witkiewicza w Gliwicach

Zadanie 4 Sieć cieplna wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Kolberga, Mastalerza, Warszawskiej w Gliwicach

Zadanie 5 Sieć ciepłownicza wraz z przyłączami do budynków przy ul. Reymonta, Korczoka, Poznańskiej w Gliwicac

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

26 kwietnia  2018 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

26 kwietnia 2018 r. o godz. 11:30.  

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zadanie nr 1 – 10.000,00 zł / słownie: dziesięć tysięcy złotych/

Zadanie nr 2 – 9.000,00 zł  / słownie: dziewięć tysięcy złotych/

Zadanie nr 3 -  9.000,00 zł  / słownie: dziewięć tysięcy złotych/

Zadanie nr 4 – 30.000,00 zł / słownie: trzydzieści tysięcy złotych/

Zadanie nr 5 - 10.000,00 zł / słownie: dziesięć tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin przekazania frontu robót wykonawcy dla wszystkich zadań: czerwiec – lipiec 2018 r. 

Zadanie 1

- termin wykonania robót montażowych:15 październik 2018 r.

- termin zakończenia zadania: 28 grudzień 2018 r.

Zadanie 2

- termin wykonania robót montażowych: 30 wrzesień 2018 r.

- termin zakończenia zadania: 31 październik 2018 r.

Zadanie 3

- termin wykonania robót montażowych: 30 wrzesień 2018 r.

- termin zakończenia zadania: 31 październik 2018 r.

Zadanie 4

- termin wykonania robót montażowych: 15 październik 2018 r.

- termin zakończenia zadania: 31 październik 2018 r.

Zadanie 5

- termin wykonania robót montażowych: 15 październik 2018 r.

- termin zakończenia zadania: 31 październik 2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %    ocena techniczna -20%                                                                                        

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Rafał Piernikarczyk, tel. 32 33 50 209            (w zakresie merytorycznym, zadania nr 1)

Klaudia Buchta, tel. 32 33 50 208                  (w zakresie merytorycznym, zadań nr 2,3)

Agnieszka Krztoń, tel. 32 33 50 210              (w zakresie merytorycznym, zadania nr 4)

Małgorzata Zarzycka, tel. 32 3350 236           (w zakresie merytorycznym, zadania nr 5)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104       (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl