Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,472
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,472 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Budowa sieci i przyłączy sieci cieplnej na terenie miasta Gliwice - 6 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/72/2024
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nw. zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice:

Zadanie 1 Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynków A i B zlokalizowanych na działkach nr 533, 534, obręb Nowe Gliwice w rejonie ulicy Bojkowskiej w Gliwicach.

Zadanie 2 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz z przyłączami do budynków przy ul. Obrońców Pokoju 19-25, 29-33, 37 i 39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji grupowej WT1 przy ul. Obrońców Pokoju 50. ETAP 2A.

Zadanie 3 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach.

Zadanie 4 Przyłączenie do sieci cieplnej w/p obiektów Kościoła i Klasztoru przy ul. Franciszkańskiej 1 w Gliwicach.

Zadanie 5 Budowa przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów do budynku przy ul. Ligockiej 57a w Gliwicach.

Zadanie 6 Budowa sieci cieplnej na działkach nr 2/1, 9/5, 9/6 obręb Nowe Miastow ul. Okulickiego i nr 10/9, 10/12, 725 obręb Przedmieście w ul. Sowińskiego w Gliwicach – etap 3 inwestycji polegający na budowie sieci cieplnej do projektowanego osiedla

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 10 czerwca 2024r godz. 11:00 

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 10 czerwca 2024r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Ustala się wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 10.000,00 zł / słownie: dziesięć tysięcy złotych/

Zadanie 2 – 10.000,00 zł / słownie: dziesięć tysięcy złotych/

Zadanie 3 – nie wymagane

Zadanie 4 – nie wymagane

Zadanie 5 – nie wymagane

Zadanie 6 – 35 000,00 zł / słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zad 1 - 31.10.2024

Zad 2 - 30.09.2024

Zad 3 - 30.08.2024

Zad 4 - 16.09.2024

Zad 5 - 15.10.2024

Zad 6 - 31.12.2024

KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 80 %; ocena techniczna - 20 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Marcin Olczak, tel. 32 335 02 09  (w zakresie merytorycznym)

Agnieszka Krztoń, tel. 32 335 02 10 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 335 01 04 (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice