DOSTAWa ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/99/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości według specyfikacji zawartej w załączniku do Warunków Zamówienia.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

22 listopada 2018 r. do godz. 930

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

22 listopada 2018 r. o godz. 1000

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od 1 stycznia 2019 r. roku do 31 grudnia 2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena (netto) 80%

jakość – 20%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Krzysztof Graf   tel. 32 335 0 109 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl