Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,466
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,466 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Jak rozliczać koszty zakupu ciepła ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst ujednolicony na dzień 01 styczeń 2020 r.)  Art. 45a. przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i opłat zawartych w taryfie wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy ciepło. Opłaty te stanowią koszty zakupu ciepła do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby nie będące odbiorcami. Odbiorcą jest właściciel lub zarządca budynku. W przypadku, gdy jest to budynek wielolokalowy odbiorca odpowiedzialny jest za rozliczenie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła, przy czym wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.

Koszty zakupu o których mowa powyżej są rozliczane w opłatach pobieranych przez odbiorcę (właściciela lub zarządcę budynku) od właścicieli lub najemców lokali znajdujących się w budynku.

Metody rozliczania, które mogą być stosowane:

W przypadku ogrzewania:

a)    dla lokali mieszkalnych i użytkowych:

  • wskazania ciepłomierzy,
  • wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach  o systemie oceny zgodności,
  • powierzchnię lub kubaturę tych lokali,

b)   dla wspólnych części budynku wielolokalowego:

  • powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

W przypadku przygotowania  ciepłej wody:

  • wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,
  • liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.

Właściciel  lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, w formie wewnętrznego 
regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”; regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości właścicielom i użytkownikom lokali w budynku w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice