Modernizacja rozdzielni 6 kV RG-2 PEC- Gliwice Sp. z o.o. - Etap II.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/26/208
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały można pobrać bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie II etapu modernizacji rozdzielni 6 kV RG-2 PEC Gliwice.

Lokalizacja obiektu: pomieszczenie rozdzielni głównej 6 kV w budynku kotłowni WP-70 Ciepłowni PEC- Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach.

Celem Zamawiającego jest wymiana pozostałych pól istniejącej rozdzielnicy 6 kV rozdzielni RG-2 na nowe pola rozdzielcze rozdzielnicy w wykonaniu wnętrzowym, wolnostojącej, w izolacji powietrznej, typu celkowego, z pojedynczym układem szyn zbiorczych.

W miejsce 16 istniejących starych pól należy zabudować 14 nowych pól - po 7 pól w każdej sekcji.

Wymiana pól w rozdzielni 6 kV RG-2 stanowi II etap modernizacji rozdzielni. W ramach realizacji I etapu modernizacji rozdzielni 6 kV RG-2 zabudowano 20 pól MultiCell produkcji JM-TRONIK .

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

17 kwietnia  2018 r. do godz. 9:30        

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

17 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

30.000,00 zł / trzydzieści tysięcy złotych  00/100/.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zakończenie prac związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem pól rozdzielnicy 6 kV –  do 28.09.2018 r.

Całkowite zakończenie prac – do 31.10.2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  wykonania kompletnej modernizacji rozdzielni 6 kV RG-2 (netto)    -   90%

gwarancja    -  10 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Mirosław Bywalski                     tel. 32 335 02 54   (w zakresie merytorycznym)

Marcin Drozdowski                    tel. 32 335 01 57   (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak    tel. 32 335 01 04   (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ oraz  uczestnictwo w wizji lokalnej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl