Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,455
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,455 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w latach 2024-2025

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/79/2024
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: Zakres zamówienia obejmuje prace geodezyjne związane z obsługą zadań inwestycyjnych i remontowych niezbędnych na etapie realizacji.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 20 czerwca 2024r godz. 11:00  
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 20 czerwca 2024r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

10.000,00zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01 lipiec 2024 r. – 31 grudzień 2025 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Przemysław Król                               tel. (32) 335-0-191     (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. (32) 335-0-104     (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice