Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,466
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,466 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Odbiór, transport i zagospodarowanie produktów ubocznych w postaci produktów wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (SDA) oraz popiołów lotnych powstających w wyniku spalania węgla w Ciepłowni PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/57/2024
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia - Odbiór, transport i zagospodarowanie produktów ubocznych w postaci produktów wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (SDA) oraz popiołów lotnych powstających w wyniku spalania węgla w Ciepłowni PEC-Gliwice
Sp. z o.o.” (dalej zwanych łącznie: „UPS”).

Dla przedmiotu zamówienia została wydana Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1292/OS/2022 z dnia 31.03.2022 r. uznająca produkty wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (SDA) oraz popioły lotne za produkt uboczny z terminem obowiązywania do 31.03.2032 r.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 31 maja 2024r godz. 13:00 

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 31 maja 2024r. o godz. 13:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia od 01.07.2024r. do 30.06.2025 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Krzysztof Rudnik                         tel. (32) 335 01 51 (w zakresie merytorycznym);

Renata Uramowska-Słuszniak      tel. (32) 335 01 04 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice