Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-74,121
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
74,121 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przepompowni sieciowej W.P. zlokalizowanej w rejonie ul. Zygmuntowskiej w Gliwicach

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/124/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowywanie dokumentacji technicznej przepompowni sieciowej WP zlokalizowanej w rejonie ul. Zygmuntowskiej.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 10 września 2021r. do godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 10 września 2021r. o godz. 11:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

15.09.2021 r. – 15.01.2022 r. Określony termin zawiera okres czasu uwzględniający przygotowanie dokumentacji.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -  100% 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Bartosz Jasiński                              tel. (32) 335-0-124 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings