Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,834
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,834 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie i wdrożenie Systemu Ocen Pracowniczych (SOP) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/73/2022
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie i wdrożenie Systemu Ocen Pracowniczych (SOP) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. dla około 250 pracowników.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 21 czerwca 2022r godz. 11:00  
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert niejawne.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się według procedur określonych w dwóch etapach.

ETAP nr I

Składanie oferty wstępnej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

ETAP nr II

Negocjacje cenowe z zaproszonymi oferentami i złożenie oferty ostatecznej.

Do negocjacji Zamawiający zaprosi maksymalnie czterech oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu w stopniu najwyższym, których oferty wstępne nie podlegają odrzuceniu.

Prowadzone negocjacje mają charakter poufny i żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawnić informacji technicznych i handlowych, związanych z negocjacjami.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Do 31.03.2023r.
KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena netto -  100  %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Oferent może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia. Zamawiający odpowiada niezwłocznie na każde zapytanie, które wpłynie nie później niż do dnia 15.06.2022 r. do godziny 15:00.

Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Oferentom, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w postępowaniu, bez ujawniania źródła zapytania.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Barbara Mandrysz                              tel. (32) 335-0-187  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska - Słuszniak         tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings