Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,466
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,466 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Przegląd serwisowy i sprawdzenie zabezpieczeń pól 6kV w rozdzielni RG-2

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/93/2024
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

W ramach zadania należy wykonać przegląd serwisowy 34 pól SN Multicell produkcji JM-Tronic (obecnie Elektrobudowa Sp. z o.o.) oraz sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń multiMUZ-3 zabudowanych w rozdzielni głównej 6kV RG-2 (rozdzielnica wolnostojąca, jednosystemowa, dwusekcyjna).

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 04 lipca 2024r godz. 12:00 Uwaga Zmiana terminu na 09.07.2024r godz. 13:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 04 lipca 2024r. o godz. 12:05   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej. Zmiana terminu na 09.07.2024 godz. 13:05

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Wadium nie jest wymagane.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin zakończenia prac: do 15.09.2024

KRYTERIA OCENY OFERT: cena  (netto)  -  100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Marcin Drozdowski                    tel. 501 397 787  (w zakresie merytorycznym)

Grzegorz Kranz                          tel. 504 296 354   (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak    tel. 32 335 01 04   (w zakresie formalnym)

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice