Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,885
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,885 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy w terminie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. ciągu nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/64/2022
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zadanie obejmuje utrzymanie urządzeń ciągu nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice  w dobrym stanie technicznym, zdolnym do ruchu i użytkowania.

    Dotyczy to następujących urządzeń:

  • taśmociągi;
  • zwałowarka obrotowo – szynowa ZOS 800-16;
  • urządzenia i instalacje elektryczne związane z ciągiem nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice.
  • infrastruktura- sieć cieplna, wodnokanalizacyjna itp.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 15 czerwca 2022r godz. 12:00 
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 15 czerwca 2022r. o godz. 12:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

5.000,00 zł (słownie:pięć tysięcy złotych)
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od  01 lipca 2022 r.do 30 czerwca 2023 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena  (netto)   -  100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż do dnia 14 czerwca 2022r. do godziny 12.00.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

  • Krzysztof Rudniktel. (32) 335-01-51(w zakresie merytorycznym)
  • Renata Uramowska-Słuszniaktel. (32) 335-01-04(w zakresie formalnym).
OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings