Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,513
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,513 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. ciągu nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA:

DZ/2/56/2024

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zadanie obejmuje utrzymanie urządzeń ciągu nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice  w dobrym stanie technicznym, zdolnym do ruchu i użytkowania.

    Dotyczy to następujących urządzeń:

  • taśmociągi;
  • zwałowarka obrotowo – szynowa ZOS 800-16;
  • urządzenia i instalacje elektryczne związane z ciągiem nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice.
  • infrastruktura- sieć cieplna, wodnokanalizacyjna itp.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 05 czerwca 2024r godz. 12:00  

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 05 czerwca 2024r. o godz. 12:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od  01 lipca 2024 r.do 30 czerwca 2025 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)   -  100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż do dnia 29 maja 2024 r. do godziny 12.00.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

  • Krzysztof Rudniktel. (32) 335-01-51(w zakresie merytorycznym)
  • Renata Uramowska-Słuszniaktel. (32) 335-01-04(w zakresie formalnym).
OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice