Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,449
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,449 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Remont izolacji magistrali ciepłowniczej nadziemnej 2x Dn 600 wzdłuż ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/84/2024
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje remont izolacji magistrali ciepłowniczej nadziemnej 2x Dn 600mm wzdłuż ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach” od wyjścia sieci podziemnej na działce nr 54 obręb Kopernik do załomu sieci napowietrznej na działce 1301 obręb Przyszówka o łącznej długości około 479 mb.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 21 czerwca 2024r godz. 11:00 

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 21 czerwca 2024r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

30.000,00 zł / słownie: trzydzieści tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  • Termin rozpoczęcia robót     - 25.06.2024r.
  • Zakończenie prac z uporządkowaniem terenu i kompleksowym odbiorem do dnia    - 30.09.2024r.
KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena  (netto)    -    80 %    Gwarancja       -  10 %
Ocena techniczna jakości wykonania łupek izolacyjnych  – 10 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Bartosz Jasiński                                  tel. (32) 335-0- 125    (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska – Słuszniak        tel. (32) 335-0- 104    (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice