Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,874
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,874 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Remont komina żelbetowego H = 100 m – II etap

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/80/2022
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. wykonania projektu remontu komina,
  2. wykonania projektu technicznego zwężki z TWS,
  3. wykonanie i montaż na wylocie z komina zwężki z TWS,
  4. wymiany kompensatora nr 2,
  5. montaż 9 króćców pomiarowych i 4 króćców do pomiarów kontrolnych (króćce dostarcza zamawiający),
  6. remont podestu obsługowego (galerii stalowej) poziom +50 m w zakresie:
  • naprawa/wymiana skorodowanego pokrycia podestów i barierki ochronnej,
  • wykonanie powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 30 czerwca 2022r godz. 12:00  

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 30 czerwca 2022r. o godz. 12:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Całkowite zakończenie prac – do 30.09.2022 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 90 %; gwarancja - 10 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,         a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż do dnia 29 czerwca 2022 r do godziny 12.00.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

  • Krzysztof Rudnik                         tel. (32) 335 01 51 (w zakresie merytorycznym);
  • Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335 01 04 (w zakresie formalnym).
OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings