Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-74,134
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
74,134 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Remont łuków stalowo betonowych pyłoprzewodów Ø 88,7 mm

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/106/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: Remontowi podlegają elementy pyłoprzewodów transportujących popioły z podajników komorowych zabudowanych pod lejami elektrofiltru kotłów WP – 70 nr 2 i 3. Średnica pyłoprzewodów 88,9 x 7,1 mm. Zakres Prac: Kolano 90° z prostkami i wydłużoną obudową stalowo betonową ( trzeci łuk pionowy usytuowany na pyłoprzewodach, kierujących pyłoprzewody od mostu odżużlania kotłowni WP-70           w stronę zbiornika retencyjnego popiołu, poziom + 12,0 m ) – 3 szt.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać do dnia  11 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl  
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 11 sierpnia 2021r. o godz. 12:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 30.09.2021r

KRYTERIA OCENY OFERT: cena  (netto)  -  100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż do dnia 09 sierpnia 2021 r. do godziny 12.00.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

  • Marek Naworski                       tel. (32) 335 01 50 (w zakresie merytorycznym),
  • Jacek Marzec                          tel. (32) 335 02 44 (w zakresie merytorycznym),
  • Renata Uramowska-Słuszniak   tel. (32) 335 01 04 (w zakresie formalnym).
OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings