Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-74,178
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
74,178 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Remont oświetlenia terenu Ciepłowni PEC- Gliwice Sp. z o.o. Etap 2

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/101/2021
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę starych opraw oświetleniowych oraz słupów oświetlenia zewnętrznego terenu Ciepłowni PEC - Gliwice w zakresie obwodów oświetleniowych oznaczonych jako linie F2, F3, F5  zasilanych z rozdzielnicy oświetleniowej RNO, zlokalizowanej w rozdzielni RN-2A kotłowni WP-70 oraz obwodów 3F1 i 5F1 zasilanych z rozdzielnicy RM-2 zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni RN-1 kotłowni WR-25. Remont należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 06 sierpnia 2021r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 06 sierpnia 2021r. o godz. 11:01 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Do 29 października 2021r
KRYTERIA OCENY OFERT: cena netto - 100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,                                   a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.

  Zamawiający odpowie na  pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Mirosław Bywalski                     tel. 32 335 02 54   (w zakresie merytorycznym)

Marcin Drozdowski                    tel. 32 335 01 57   (w zakresie merytorycznym)

     Renata Uramowska-Słuszniak    tel. 32 335 01 04   (w zakresie formalnym

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings