Remont pokładu rusztowego kotła WR-25 nr 1.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/33/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:  

I. Wymiana na nowy kompletny pokład rusztu typ RTP 2 x 2,5 x 7 wg następującej specyfikacji:

 1. Rusztowina ażurowa 395 Ms-65A mat. ZLCr1,5%-7476 szt.
 2. Wał przedni z kołami łańcuchowymi i ułożyskowaniem – 1 kpl.
 3. Łańcuch t=203(z kpl. sworzni i zawleczek) - 560 szt.
 4. Walec typ B toczony L -355 mat.ZL150 - 1068 szt.
 5. Rura dystansowa 30x2,6x359 - 1068 szt.
 6. Trzymacz środkowy OW. mat.Zs500-7 - 178 szt.
 7. Trzymacz środkowy JW. mat.Zs500-7 - 712 szt.
 8. Trzymacz boczny lewy mat.Zs500-7 - 178 szt.
 9. Trzymacz boczny prawy mat.Zs500-7 -178 szt.
 10. Nakrętka M20 - 356 szt.
 11. Przeciwnakrętka M20 - 356 szt.
 12. Ściągacz fi20x2495 mat. 45 - 178 szt.
 13. Pierścień zabezpieczający - 17 kg
 14. Uszczelnienie przednie boczne Ms-927 - 4 szt.
 15. Profil uszczelniający 396 Ms-74 - 40 szt.
 16. Profil uszczelniający 346 Ms-72 - 36 szt.

 17. Uszczelnienie przednie boczne Ms- 1618 - 4 szt.

  18. Podkładka zabezpieczająca -370 szt.

II. Uruchomienie i ruch próbny zimny 24 godz. i gorący 72 godz.

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót uzupełniających

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

15 maja 2018 r. do godz. 9:30   21 maja 2018 r do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

15 maja 2018 r.  o godz. 10:00  21 maja 2018 r godz. 10:00

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

5.000,00 zł /pięć tysięcy złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostarczenie niezbędnych materiałów do 2018.07.30

Wykonanie prac demontażowo – montażowych do 2018.08.30

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)  - 90 %

gwarancja   -   10 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Waldemar Dąbrowski   tel. (32) 335-0-108(w zakresie merytorycznym)

Grzegorz Zawierucha   tel. (32) 335-0-150(w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak  tel.  (32) 335-0-104(w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl