Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,455
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,455 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Remont rozdzielni głównej 0,4 kV RN-5 Bazy Magazynowej PEC- Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/81/2024
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

W ramach zadania remontowego należy zaprojektować, dostarczyć, zabudować rozdzielnicę w wykonaniu szafowym przyściennym a następnie podłączyć istniejące dopływy i odpływy kablowe.

Nową szafę rozdzielczą należy zabudować w miejscu starych rozdzielnic oznaczonych jako RG, RZR, RPZ oraz dwóch układów SZR i jednego układu RZR, które wcześniej w ramach niniejszego zdania należy zdemontować.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 21 czerwca 2024r godz. 12:00 
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 21 czerwca 2024r. o godz. 12:05   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin zakończenia prac: do 31.07.2024

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)  -  100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Marcin Drozdowski                    tel. 501 397 787  (w zakresie merytorycznym)

Grzegorz Ruciński                                 tel. 507 018 234    (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak    tel. 32 335 01 04   (w zakresie formalnym)

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice