Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,449
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,449 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Remont wybranych rur części ciśnieniowej kotła WR-25 nr 3

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA:

DZ/2/55/2024

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót technologicznych zgodnie
z uaktualnioną dokumentacją archiwalną:

  • Uaktualnienie i uzgodnienie dokumentacji koncesyjnej w zakresie remontowanych elementów części ciśnieniowej w UDT / o Katowice, biuro terenowe w Gliwicach. Wymagane jest uzyskanie zgody na wykorzystanie dokumentacji koncesyjnej przez projektanta kotła – Biuro Techniki Kotłowej Spółka z o.o. ul. Zagórska 84A, 42-680 Tarnowskie Góry.
  • Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu projektu remontu oraz projektu organizacji robót,
  • Wymianę na nowe rur: ( Ø 57 x 4 z gat. P265 GH , klasa prób TC-2)  53szt. rur komory paleniskowej: (przedni ekran – nad sklepieniem zapłonowym, licząc od prawej strony kotła) -kotła WR-25 nr 3 do ok. +4 500mm.) – 16szt. rur giętych i 37szt. rur prostych
  • Wymianę cz. ciśnieniowej wykonać bez wycinania dodatkowych okien transportowych w remontowanym kotle.
  • Po wymianie części ciśnieniowej konieczne będzie odtworzenieizolacji oraz oblachowania do stanu sprzed remontu.
  • Wykonanie próby ciśnieniowej wraz z pozytywnym odbioremprzezUDT ( Zamawiający dopuszcza wycenę jednego badania UDT wraz z próbą ciśnieniową w zakresie wykonywanego remontu) oraz przekazanie sprawozdania i protokołu z badań wraz zdecyzją uprawniającą do eksploatacji kotła,
  • Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia prac dodatkowych potrzebnych do wykonania zadania – w takim przypadku konieczna jest weryfikacja i uzgodnienie z zamawiającym warunków wykonania.

 

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 29 maja 2024r godz. 12:00 
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 29 maja 2024r. o godz. 12:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie prac –  19  sierpień 2024r.

Zakończenie prac – 6 wrzesień 2024r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto)  95 %; Gwarancja - 5 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Sylwester Przeworski                  tel. (32) 335-0-150  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice