Skorzystaj z dotacji z budżetu Miasta i podłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

31 sierpnia 2011 r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr X/151/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska.
Zgodnie z tą Uchwałą można otrzymać dotacje na inwestycje, których efektem jest zmiana systemów grzewczych na proekologiczne prowadzące do poprawy stanu środowiska w tym również na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Z dotacji tej mogą skorzystać min. wspólnoty mieszkaniowe, dla nich dotacja wynosi do 50% wartości kosztu kwalifikowanego, nie więcej jednak niż 2 000,00 zł na jedno mieszkanie. Kwota dotacji może ulec podwojeniu, jeżeli wnioskodawca wykaże, że modernizacja systemu grzewczego została wykonana łącznie lub nie później niż 
4 lata po termomodernizacji nieruchomości.
W przypadku podłączenia lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej koszt kwalifikowany stanowią koszty węzła cieplnego. W przypadku podłączenia poprzez grupowy węzeł cieplny, do kosztu kwalifikowanego wlicza się również koszt zewnętrznych instalacji odbiorczych tzn. połączeń pomiędzy grupowym węzłem cieplnym, a instalacjami odbiorczymi, w obiektach przyłączonych do grupowego węzła cieplnego.
Informacje o trybie postepowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta znajdują się w zał. nr 1 poniższej Uchwały.