Utrzymanie czystości kanalizacji na terenie PEC- Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/41/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości kanalizacji deszczowej, sanitarnej

i ogólnospławnej (spełnienie PN) na terenie całego zakładu zlokalizowanego po obu stronach ulicy Królewskiej Tamy w okresie lipiec 2018 – czerwiec 2021 r.

Poniżej przedstawiono sumaryczną długość kanalizacji deszczowej - ogólnospławnej

i sanitarnej z uwzględnieniem średnic kanalizacji będących przedmiotem zamówienia.

DN 800 – 395 m

DN 400 – 95 m

DN 300 – 568 m

DN 200 – 420 m

DN 100 ÷150 – 815 m

Dodatkowe wymagania zamawiającego

  1. Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Zamawiającyminspekcję kamerą TV

      wskazanych odcinków kanalizacji w celu wykrycia ewentualnych szkodzeń  kanalizacji

      oraz ogólnej oceny jej stanu. Sumaryczna długość kanalizacji przewidziana do

      inspekcji – 150 m w zakresie średnic od 300- 800 mm

 

  1. Dwa razy każdego roku, na podstawie zgłoszenia telefonicznego, Wykonawca wypompuje oraz odbierze około 105 m3/rok nieczystości sanitarnychz szamba usytuowanego przy stacji „E” taśmociągu KWK – PEC przy ul. Kujawskiej.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

30 maja 2018 r. do godz. 1000

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

30 maja 2018 r. o godz. 1030

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

2.000,00 /dwa tysiące złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie prac01.07 2018 r.

Zakończenie prac 30.06.2021 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena  (netto)    - 100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Grzegorz Zawierucha                   tel. (32) 335-0-150  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak      tel. (32) 335-0- 104 (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ oraz uczestnictwo w wizji lokalnej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl