Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1219,563
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1219,563 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Wykonanie dokumentacji projektowej zadaszenia części placu węglowego WR-25.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/71/2022
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego zadaszenia części placu węglowego WR-25 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  • Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym,
  • Wykonanie przedmiaru robót (PDF i ATH) oraz kosztorysu inwestorskiego,
  • Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami,
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 15 czerwca 2022r godz. 13:00  
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 15 czerwca 2022r. o godz. 13:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od 01.07.2022r. do 30.11.2022 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)   -    100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,         a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż do dnia 14 czerwca 2021r. do godziny 12.00.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

  • Krzysztof Rudnik                      tel. (32) 33501 51 (w zakresie merytorycznym);
  • Renata Uramowska-Słuszniak   tel. (32) 335 01 04 (w zakresie formalnym).
OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice