Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,834
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,834 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie przeglądu i konserwacji stacji uzdatniania wody w ZC-1

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/70/2022
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zadanie polega na wykonaniu w terminie 11-25 lipiec 2022r przeglądów oraz prac konserwacyjnych z najwyższą starannością oraz  aktualnym poziomem wiedzy technicznej w sposób pozwalający na prawidłowe działanie stacji uzdatniania wody.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 13 czerwca 2022r godz. 11:00  

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 13 czerwca 2022r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 11-25 lipiec 2022r
KRYTERIA OCENY OFERT: cena  (netto)   -    100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,            a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde pytanie, które wpłynie nie później niż do dnia 12 czerwca 2022 r.  do godziny 12.00.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

  • Sylwester Przeworski                tel. (32) 335 01 50 (w zakresie merytorycznym);
  • Renata Uramowska-Słuszniak   tel. (32) 335 01 04 (w zakresie formalnym).
OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings