WYKONANIE REMONTU OBMURZY KOTŁÓW

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/94/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Warunki Zamówienia można  pobrać bezpłatnie ze strony www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia:

  1. Usługi realizowane będą w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres przewidywany umową.
  2. Remont polega odpowiednio na:

a) demontażu zużytych cegieł i uzupełnieniu ubytków nowymi,

Definicja cegły: materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych.

Występujące typy: ZW1BTK, ZWIIBTK, ZWBTK, WRO4, WRO5, P1, DP2, DN6, DN6, DL3, RSP1, RS1,1L24, 1L16, 1P84, 1P14

b) wypełnianiu ubytków materiału żaroodpornego poprzez narzucanie i wyrównywanie zgrubne,

Występujące materiały: NGB135, BOS135, ZSz1, alplast 60

Miejsca prac:

- w zakresie kotłowni WP-70 - rurosuszarki z zasuwami, zimne leje, obmurza kanałów spalin, włazy, wzierniki, obmurza,

- w zakresie kotłowni WR-25 – sklepienia zapłonowe, sklepienia tylne, leje żużlowe, włazy, wzierniki.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

15 listopada 2018 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

15 listopada 2018 r. o godz. 10:30.

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

5.000,00 zł / pięć tysięcy złotych/  

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od 01 grudnia 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.       

KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Cena (netto) za wykonanie  demontażu zużytych cegieł i uzupełnieniu ubytków nowymi  za 1 m² powierzchni   -  45 %
  2. Cena (netto) za wykonanie wypełnienia ubytków materiału żaroodpornego poprzez narzucanie         i wyrównywanie zgrubne – za 1 t zużytego do tego celu materiału  -  45 %
  3. Długość okresu gwarancji      -   10 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Waldemar Dąbrowski     tel. (32) 335-0-108 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak   tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ oraz uczestnictwo w wizji lokalnej Termin wizji lokalnej: 2018-11-07 godz.:10.00 (zebranie w pokoju nr 13 Budynku ZC-1 ).   

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych – użycie materiału innego niż w dokumentacji o takich samych właściwościach, popartych odpowiednim atestem.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl