Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,472
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,472 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Zabudowa i uruchomienie układu pompowego dla nowego źródła ciepła o mocy 8,2 MWt w hali RÓŻA przy ul. Sowińskiego w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/84/2024
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy i uruchomienie układu pompowego dla nowego źródła ciepła o mocy 8,2 MWt w hali RÓŻA przy ul. Sowińskiego w Gliwicach, wraz z robotami towarzyszącymi. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację techniczną sporządzoną przez PRO – INSTAL Zakład Projektowy mgr inż. Mirosław Raczyński, 41 – 819 Zabrze ul. Franciszkańska 32c/19.
 
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 27 czerwca 2024r godz. 11:00  UWAGA. Zmiana terminu na dzień 03.07.2024r godz:11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 27 czerwca 2024r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej. Zmiana terminu 03.07.2024r godz: 11:05

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

40.000,00 zł / słownie: czterdzieści tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przekazanie pomieszczenia pompowni i rozpoczęcie robót – od dnia:             01.08.2024r.

Wykonanie robót technologicznych wraz z montażem pomp KSB – do dnia: 30.09.2024r.

Zakończenie montażu i rozruchu próbnego urządzeń/systemów/oprogramowania AKPiA
              –  do dnia:  18.10.2024r.
Termin końcowy realizacji zadania: 29.11.2024r.

KRYTERIA OCENY OFERT: Cena  (netto)  -   90 % 

Gwarancja dodatkowa -10 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż 21.06.2024 godz:13:00.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Gabriel,  tel. 32 335 02 14 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 335 01 04 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice