Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,501
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,501 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Zakup energii elektrycznej na lata 2026 i 2027 dla Ciepłowni i obiektów SWC PEC Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/76/2024
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów PEC- Gliwice Sp. z o.o. zgodnie z wykazem punktów poboru energii elektrycznej, stanowiącym załącznik  do zapytania.

  • Realizacja przedmiotowego zamówienia od 01.01.2026 roku do 31.12.2027 roku.
  • Zapewnienie dostaw odbędzie się poprzez zakup wolumenu „w transzach” według kontraktów terminowych kwartalnych (Base_Q-1-2x, Base_Q-2-2x, Base_Q-3-2x, Base_Q-4-2x) lubmiesięcznych (Base_M), lub kontrakcie rocznym (Base_Y-2x) lub w oparciu o notowania Rynku Dnia Następnego (RDN).
  • Ostateczna cena energii elektrycznej powinna być budowana w oparciu o transze poszczególnych kontraktów terminowych i dopełnienie SPOT (RDN)
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 21 czerwca 2024r godz. 11:00   Zmana terminu składania ofert 05.07.2024r godz. 11:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert niejawne
TRYB PRZETARGU:

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC -Gliwice Sp. z o.o.   w trybie zapytania ofertowego

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od 01.01.2026 r. do  31.12.2027 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena - 100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Marcin Drozdowski     tel. 32 335 02 54, 501 397 787 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. 32 335 01 04         (w zakresie formalnym)

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice