Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-445,581
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
445,581 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Woda użytkowa ogrzewana ciepłem systemowym - pakiet korzyści, który oferujemy

26.10.2018

Woda użytkowa podgrzewana ciepłem systemowym z PEC - Gliwice Sp. z o.o. to doskonała alternatywa dla piecyków gazowych i podgrzewaczy elektrycznych. Ekologiczne, bezpieczne i komfortowe ciepło systemowe daje końcowemu odbiorcy same korzyści. W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa. Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie. Ponadto oszczę­dzasz, bo po odkrę­ce­niu kranu tem­pe­ra­tura wody jest od razu ide­alna – nie popa­rzysz się, ani nie musisz cze­kać aż zleci zimna. 

O powyższych korzyściach będą mogli się przekonać mieszkańcy jednego z budynków na os. Sikornik, którzy do tej pory korzystali z ciepła systemowego na potrzeby ogrzewania, a obecnie korzystają też z ciepła do podgrzania wody użytkowej, Mieszkańcy postawili na bezpieczeństwo i komfort i zlikwidowali w swoich mieszkaniach piecyki gazowe i podgrzewacze elektryczne. Jak okazuje się montaż instalacji centralnej wody użytkowej nie jest taki straszny, jak go malują. Prace w mieszkaniach trwały do 5 godzin.