Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,519
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,519 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

REMONT PRZYKRYCIA KOMORY SIECI CIEPŁOWNICZEJ PRZY ULICY TARNOGÓRSKIEJ W GLIWICACH

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/69/2024
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu przykrycia komory na sieci ciepłowniczej przy ulicy Tarnogórskiej w Gliwicach.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 14 czerwca 2024r godz. 10:30 

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 14 czerwca 2024r. o godz. 10:31   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Od  19.06.2024 r. do 30.09.2024 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena (netto) - 90 %; gwarancja dodatkowa - 10 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Bartosz Jasiński      tel. (32) 335-01-25         (w zakresie merytorycznym).

Renata Uramowska-Słuszniak tel.: (32) 335-0- 104 (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice