Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,507
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,507 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Ruszyły prace koncepcyjne niskoemisyjnej biogazowni

Szanowni Państwo.

Głównym przedmiotem działalności PEC-Gliwice Sp. z o. o. jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na terenie miasta Gliwice. Obecnie produkcja odbywa się w Ciepłowni Gliwice oraz w dwóch lokalnych kotłowniach. Obiekty te opalane są węglem kamiennym, a ciepło w nich wytwarzane trafia do licznych instytucji, zakładów przemysłowych, obiektów oświatowych i usługowo-handlowych, oraz do ponad 47 tysięcy gliwickich mieszkań.

Stając naprzeciw wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym oraz rosnącymi kosztami energii pochodzącej z paliw kopalnych, PEC-Gliwice Sp. z o.o. podejmuje działania, których celem jest wspomaganie gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie udziału lokalnie dostępnych zasobów energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej na potrzeby miasta Gliwice.      

Jednym z wielu rozwijanych w tym zakresie projektów studialnych jest biogazownia. Obiekt ten w przyszłości będzie mógł przetwarzać substancje biodegradowalne, w tym frakcję organiczną do postaci biogazu, który w dalszej kolejności będzie wykorzystywany jako paliwo. ..Ciepło i energia elektryczna wytwarzane będą w procesie skojarzonym, którego sprawność znacznie przewyższa obecnie wykorzystywany w obiektach opalanych paliwami kopalnymi  proces rozdzielonej produkcji ciepła i energii. Produktem ubocznym biogazowni jest tzw. poferment, jest  wykorzystany jako darmowy nawóz w rolnictwie. W tym systemie każdy uczestnik jest zarówno wytwórcą jak i konsumentem, a co najważniejsze w każdej z tych ról odnosi korzyści w postaci chociażby niskich cen wytworzenia ciepła  
i energii elektrycznej nie obarczonej żadnym śladem węglowym.

Poprawne zaprojektowanie koncepcyjne biogazowni wymaga pozyskania wiarygodnych informacji o dostępnej ilości i charakterystyce surowców biodegradowalnych, które mogą zostać pozyskane do procesu beztlenowego rozkładu biologicznego. Ma to kluczowe znaczenie dla doboru wielkości obiektu i jego parametrów technologicznych, a także określenia niezbędnych nakładów inwestycyjnych i oszacowania poziomu opłacalności przedsięwzięcia. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest określenie potencjału możliwych frakcji biodegradowalnych, zarówno w zakresie ich ilości, jak i asortymentu. Szczególnie zainteresowani jesteśmy informacjami o możliwości pozyskania takich odpadów jak:

  • wszelkie odpady biodegradowalne pochodzące z naszych kuchni niepodlegające segregacji, obecnie niezagospodarowane i trafiające do odpadów zmieszanych,
  • wszelkie odpady biodegradowalne z restauracji, hoteli, stołówek i innych obiektów zbiorowego żywienia,
  • wszelkie odpady biodegradowalne z przemysłu spożywczego, zakładów przetwórstwa mięsnego, mleczarni itp.
  • wszelkie odpady zielone zebrane z terenów miejskich i odebrane z gospodarstw indywidualnych,
  • wszelkie odpady biodegradowalne z rolnictwa i hodowli zwierząt,
  • wszelkie odpady biodegradowalne z sadownictwa.

Poprzez udział w badaniu, macie Państwo możliwość zaangażowania się w działania zarówno na rzecz środowiska, jak i bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta Gliwice w ciepło i energię-tym samym przybliżając nasze Miasto i nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Pragniemy podkreślić, że w ankiecie nie są zbierane dane osobowe ani też inne dane wrażliwe. Ankieta jest w pełni anonimowa. Podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie w procesie koncepcyjnym zadania.

Anonimowa ankieta do pobrania  w  zakładce aktualności na stronie https://www.pec.gliwice.pl/

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres: PEC-Gliwice Sp. z o.o. , ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice lub na adres e-mail: office@pec.gliwice.pl 

Z wyrazami szacunku

Zarząd PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice