Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2301,49
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2301,49 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

WYKONYWANIE CZYSZCZENIA OSADNIKÓW ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH W ZC-1

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/75/2024
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Usługa składa się z dwóch zadań:

Zadanie I

Czyszczenie mechaniczne osadników ścieków wraz z wywozem wytworzonego podczas czyszczenia odpadu w postaci osadów ściekowych oraz zanieczyszczonego złoża filtracyjnego.

(zbiornik ścieków surowych nr 1, zbiornik ścieków surowych nr 2, zbiornik ścieków oczyszczonych) wraz z odbiorem i utylizacją wytworzonego w procesie czyszczenia odpadu (utylizacja odwodnionego osadu oraz zużytego złoża filtracyjnego) – maksymalny czas wykonania 10 dni / zbiornik.

Zadanie II

Czyszczenie mechaniczne osadników ścieków wraz z wywozem wytworzonego podczas czyszczenia odpadu w postaci osadów ściekowych - bez złoża filtracyjnego

(zbiornik ścieków surowych nr 1, zbiornik ścieków surowych nr 2, zbiornik ścieków oczyszczonych) wraz z odbiorem i utylizacją wytworzonego w procesie czyszczenia odpadu (utylizacja odwodnionego  osadu) – maksymalny czas wykonania 7 dni / zbiornik.

Czas przystąpienia do poszczególnych czynności :

Dla zadań I i II – 7 dni roboczych po telefonicznym zgłoszeniu osadnika do czyszczenia

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 20 czerwca 2024r godz. 11:00 
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 20 czerwca 2024r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  • Rozpoczęcie prac  01.07.2024 r.
  • Zakończenie prac  30.06.2027 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)     -    100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Sylwester Przeworski                      tel. (32) 335 0 150            ( w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak         tel. (32) 335-0-104           (w zakresie formalnym)

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice